“นวนครซิตี้” เมืองแห่งการพัฒนา นำร่องด้วย Traffy Fondue

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Navanakorn-fondue

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 31 กรกฎาคม 2562 : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นำ “Traffy Fondue : ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง” เครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการปัญหามือง วิจัยพัฒนาโดย เนคเทค-สวทช. เพื่อลดเวลา ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สามารถตรวจสอบและติดตามปัญหาได้ทันที สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนานวนครสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

Navanakorn-fondue

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการผู้จัดการ และรักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบริหารจัดการเมืองยุคดิจิทัลของนวนคร อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเมือง เพื่อก้าวสู่การบริการยุคดิจิทัลที่ทันสมัย ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชุมชน และระบบสาธารณูปโภคของเมือง รวมถึงยังสามารถติดตามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมือง และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของเมืองไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Navanakorn-fondue

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า “เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือการบริหารจัดการเมืองอย่างฉลาด การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศ โดยคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กำหนดไว้ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Environment, Smart Energy, Smart Mobility, Smart Living, Smart People, Smart Economy และ Smart Governance ซึ่ง Smart City ภายใต้โครงการของเนคเทค มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2580

Navanakorn-fondue

โดยเนคเทค-สวทช. ได้วิจัยพัฒนา Traffy Fondue ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง เพื่อลดเวลา ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สามารถตรวจสอบและติดตามปัญหาได้ทันที ทำให้สามารถรายงานผลการแก้ไขและรายงานผลต่อสาธารณชนทันที เป็นการยกระดับงานด้านสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ มีนำร่องใช้งานจริงในพื้นที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เทศบาลท่าโขลง เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลแม่ฮ่องสอน เป็นต้น เนคเทค-สวทช. คาดหวังว่า ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายพื้นที่การให้บริการไปทั่วประเทศไทยต่อไป”

Navanakorn-fondue

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นเขตอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับเขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย อยู่ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินงานของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารเขตส่งเสริมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชากรในพื้นที่ ได้รับการบริการที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และครอบคลุม อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัยได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ จากรูปแบบระบบการบริหารจัดการที่ผ่านมา บริษัทฯ พบว่า ขั้นตอนการดำเนินงานของการรับข้อร้องเรียนจากผู้ประสบปัญหาในพื้นที่รูปแบบเดิมนั้นมีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ เนื่องจากงานทางด้านเอกสารและการสื่อสารส่งมอบงานถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรในการเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร

Traffy Fondue เป็นระบบที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาจากขยะ ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ
  1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  2. เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  3. มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ
  4. มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา
  5. บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน
  6. หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้
Navanakorn-fondue

บทความที่เกี่ยวข้อง