นักวิจัยเนคเทค สวทช. ตัวแทนประเทศไทยร่วมงาน THE ASEAN WORKSHOP ON 4TH INDUSTRAIL REVOLUTION: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN CREATIVE INDUSTRY

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “Cultural and Biodiversity Data” ภายในงาน THE ASEAN WORKSHOP ON 4TH INDUSTRAIL REVOLUTION: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN CREATIVE INDUSTRY ซึ่งจัดโดย National Research and Innovation Agency (BRIN) ประเทศอินโดนีเซีย

ดร.เทพชัย ได้ใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำ AI มาใช้สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยผ่านการนำเสนอข้อมูลของซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม ”นวนุรักษ์”ซึ่งวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านสื่อและเนื้อหาดิจิทัล พร้อมด้วยการเพิ่มพูนการรับรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทางดิจิทัลและการรับรู้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลสำหรับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว ทำให้ “นวนุรักษ์”
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่เพียงแต่ด้านการท่องเที่ยว แต่สามารถนำมาใช้ร่วมกับด้านการศึกษา นวัตกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกด้วยและได้ยกตัวอย่าง แอปพลิเคชัน “Museum Pool” ที่มีการนำข้อมูลจาก “นวนุรักษ์” ไปใช้งานการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์

โดยการนำเสนอในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งในอนาคตนั้น ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม “นวนุรักษ์” จะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่ของการใช้งานภายในประเทศไทยและต่างประเทศ