นักวิจัยเนคเทค สวทช. ตัวแทนประเทศไทยร่วมงาน THE ASEAN WORKSHOP ON 4TH INDUSTRAIL REVOLUTION: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN CREATIVE INDUSTRY

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “Cultural and Biodiversity Data” ภายในงาน THE ASEAN WORKSHOP ON 4TH INDUSTRAIL REVOLUTION: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN CREATIVE INDUSTRY ซึ่งจัดโดย National Research and Innovation Agency (BRIN) ประเทศอินโดนีเซีย

ดร.เทพชัย ได้ใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำ AI มาใช้สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยผ่านการนำเสนอข้อมูลของซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม ”นวนุรักษ์”ซึ่งวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านสื่อและเนื้อหาดิจิทัล พร้อมด้วยการเพิ่มพูนการรับรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทางดิจิทัลและการรับรู้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลสำหรับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว ทำให้ “นวนุรักษ์”
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่เพียงแต่ด้านการท่องเที่ยว แต่สามารถนำมาใช้ร่วมกับด้านการศึกษา นวัตกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกด้วยและได้ยกตัวอย่าง แอปพลิเคชัน “Museum Pool” ที่มีการนำข้อมูลจาก “นวนุรักษ์” ไปใช้งานการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์

โดยการนำเสนอในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งในอนาคตนั้น ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม “นวนุรักษ์” จะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่ของการใช้งานภายในประเทศไทยและต่างประเทศ