นักวิจัย A-MED และ ThaiSC ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) 2565

Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน HPC, Bioinformatics, และ Biomolecular simulations ของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำณวนขั้นสูง (ThaiSC) และ ดร.อิทธิ์ทณัฏฐ์ อิทธิวิภาต นักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) 2565 กลุ่ม Viewers

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2565 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ในกลุ่ม Viewers จำนวน 18 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม GYSS2022 จัดโดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในหลายสาขา ซึ่งเป็นผู้รับรางวัลโนเบล รางวัล Turing Awards รางวัล Fields Medal ผ่านกิจกรรม Plenary Lecture, Panel Discussion, และ Masterclass

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/GYSSTH