เนคเทค สวทช. เจ้าภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเวที APEC2021 “APEC Workshop on Open Data for Digital Economy Growth”

Facebook
Twitter

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “APEC Workshop on Open Data for Digital Economy Growth” ภายใต้การประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ประจำปี 2021

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 1 กันยายน 64 โดย เนคเทค สวทช. ได้รับความเห็นชอบจากให้ดำเนินโครงการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จาก APEC Telecommunication and Information Working Group (TEL), ICT Development Steering Group (DSG) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลเปิดอย่างปลอดภัยในภูมิภาคเอเปค แบ่งปันแนวทางปฏิบัติและบทเรียนด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของสมาชิกในภูมิภาคฯ ตลอดจนการสร้างชุมชนของผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนข้อมูลแบบเปิดในภูมิภาคเอเปค 

ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของคณะทำงานเอเปค ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunications and Information Working Group: APEC TEL) ปี 2016 – 2020 ที่สนับสนุนการใช้งานข้อมูลแบบเปิดในภูมิภาคเอเปค และมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ในระดับภูมิภาค 

โดยมี คณะผู้บริหาร คณะนักวิจัย บุคลากรจากเนคเทค สวทช. เข้าร่วมการประชุมฯ นำโดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร และ ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์ ผู้จัดการ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ก่อนเข้าสู่การประชุม ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม และ Mr. Brian Mattys จาก ICT Development Steering Group (DSG), APEC Telecommunications and Information Working Group (TEL) กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 160 คน จากทั่วทุกเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค 

การประชุมเริ่มต้นด้วยหัวข้อ ‘BEST PRACTICE SHARING: TRANSFORMING ECONOMICS WITH OPEN DATA’ ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติการนำข้อมูลแบบเปิดไปใช้พลิกโฉมเศรษฐกิจในภูมิภาค 

โดย ดร. Chi-Ming PENG ประธาน Organization of Data-Driven Application (ODA), Chinese Taipei ได้นำเสนอถึง สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการข้อมูลในไทเป โครงการความร่วมมือด้านการเปิดเผยข้อมูลแห่งเอเชีย หรือ Asia Open Data Partnership (AODP) และความร่วมมือกันในอนาคตระหว่าง AODP และ APEC 

Ms. Hyejeong Lim Principal ผู้จัดการ Department of Open Government, National Information Society Agency (NIA), Republic of Korea ได้นำเสนอถึง กฏหมายและข้อบังคับของข้อมูลเปิดภาครัฐ การกำหนดนโยบายกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลเปิดภาครัฐ กรณีศึกษาการนำข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้สนับสนุนการแก้ปัญหา COVID-19 ของเกาหลี 

Mr. Nguyen Quang Dong จากVietnam Digital Communications Association (VDCA) ได้ถอดบทเรียนการนำข้อมูลแบบเปิดไปพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดข้อมูล การสร้างชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรับรอง และความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนในการสร้างและใช้งานข้อมูลแบบเปิด 

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้นำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของไทย สถิติการใช้งานและข้อมูล รวมถึงกรณีศึกษาการนำข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ประโยชน์ด้านความปลอดภัยทางจราจรของไทย

และปิดท้ายด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ ‘POLICY DIALOGUE: ACCELERATING OPEN DATA FOR INNOVATIVE ECONOMICS AND SOCIETY โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 4 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย จีนไทเป, สาธารณรัฐเกาหลี, เวียดนาม และไทย ในประเด็นของการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบเปิดกับการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมและข้อเสนอแนะนโยบาย และนโยบายการนำข้อมูลแบบเปิดขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมนวัตกรรม โดยมี ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทำให้เกิดความตระหนักในการใช้ข้อมูลแบบเปิดในภูมิภาคเอเปค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำข้อมูลแบบเปิดไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกในภูมิภาค เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป ตลอดจนความสนใจร่วมกันในการริเริ่มเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลแบบเปิดของภูมิภาคเอเปค (APEC open data forum) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคฯ 

โดย เนคเทค สวทช. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จะร่วมมือกับจีนไทเป เวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลี และสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อปูทางไปสู่ฟอรัมข้อมูลแบบเปิดในภูมิภาคเอเปคในอนาคต

—————————–
เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่ภาคีสมาชิกสนใจ การดำเนินงานยึดหลักฉันทามติ ความเท่าเทียมกัน และผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก การประชุมกรอบความร่วมมือเอเปคนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพในปีนี้ มีหัวข้อหลัก คือ Join, Work, Grow. Together 

สำหรับโครงการ APEC Workshop on Open data for digital economy growth มี เนคเทค สวทช. เป็นเจ้าภาพ โดย

  • ดร.มารุต บูรณรัช เป็น Workshop Chair
  • ดร. กุสุมาภรณ์  สมพงษ์  เป็น Project Overseer และ
  • ดร.พรพรหม อธีตนันท์ เป็น Project manager