เนคเทค สวทช. ร่วมนำเสนอผลงาน Aqua IoT แก่บริษัทภายใต้โครงการ “แปลงร่างธุรกิจสู่การเติบโตสูงด้วยนวัตกรรม”

Facebook
Twitter
 
เนคเทค สวทช. ร่วมนำเสนอผลงาน Aqua IoT แก่บริษัทภายใต้โครงการ “แปลงร่างธุรกิจสู่การเติบโตสูงด้วยนวัตกรรม”
 
9 มกราคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด ผู้นำในธุรกิจโซลูชันสำหรับระบบน้ำ เครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งร่วมโครงการ “แปลงร่างธุรกิจสู่การเติบโตสูงด้วยนวัตกรรม” รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการระบบน้ำ นำโดย คุณชลวัส เรืองปรีชาเวช CEO คุณกัลย์รัชต์ วรพาณิชย์ CFO คุณชาลินี ช่อผล Business Development บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด

โอกาสนี้ คุณสนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นำเสนอภาพรวมกลไกการทำงานภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การตลาด การสร้างเครือข่าย เป็นต้น ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านเนคเทค สวทช. ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) นำเสนอผลงาน Aqua IoT นวัตกรรมเพื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เหมาะในการใช้เป็นระบบเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม แจ้งเตือน สภาวะในบ่อเลี้ยง โดยเก็บข้อมูลผลการตรวจผ่านระบบ IoT มีการวิเคราะห์สภาพบ่อเลี้ยงแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบคลาวด์ นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถนำข้อมูลที่บันทึกมาใช้ในการวางแผน และปรับวิธีการเพาะเลี้ยงตามความเหมาะสม ประกอบไปด้วย 5 เทคโนโลยี ได้แก่

1) ระบบตรวจวัด ติดตาม แจ้งเตือน ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) แบบเรียลไทม์ พร้อมสถานีตรวจวัดอากาศ
2) ระบบกล้องตรวจจุลชีวขนาดเล็ก
3) ระบบอ่านค่าสารเคมีแทนการดูด้วยตาสำหรับตรวจคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยง
4) ระบบตรวจรูปแบบของจุลินทร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ร่วมกับไบโอเทค)
5) ชุดตรวจโรคกุ้ง ปลา รวมถึงอุปกรณ์และวิธีการสกัด DNA จากตัวอย่างสัตว์น้ำ (ไบโอเทค)

ด้านนาโนเทค สวทช. โดย ดร.ณัฏฐพร พิมพะ หัวหน้าทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยี นำเสนอผลงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ (Water-augmentation technology) ได้แก่ การพัฒนาวัสดุที่มีโครงสร้างในระดับนาโนเมตรเพื่อเพิ่มโอกาสการเกิดฝน และ การกักเก็บไอน้ำจากอากาศ รวมถึง เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water treatment technology) ได้แก่ การจัดการคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับชุมชนชายขอบอย่างยั่งยืน และ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำด้วยการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง

ในช่วงท้าย นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (BIC) และ คุณปฤษฎา หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาอาวุโส คุณชัยนันท์ แสงสุระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ (IKD) และคณะนักวิจัย สวทช. ร่วมให้คำแนะนำหารือในรายละเอียดกับคณะนักวิจัยเพื่อหาแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริษัทอีกด้วย

โครงการ “แปลงร่างธุรกิจสู่การเติบโตสูงด้วยนวัตกรรม”ภายใต้แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้เติบโตผ่านกลไกการสนับสนุนและเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการนวัตกรรมที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมตั้งแต่การประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมและโอกาสในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)