MENU
Banner

เปิดตัวโครงการ "Asi@Connect" เครือข่ายสนับสนุนการศึกษาวิจัย​ในภูมิภาคเอเชีย

Asi

"Asi@Connect" โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยในภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “Asi@Connect National Launch Event in Thailand” ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

Asi

โดยมี MR.GUILLAUME BARRAUT ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ Ms. HYE JOO YOON PRESIDENT OF TEIN COOPERATION CENTER จากประเทศเกาหลีใต้ กล่าวเปิดงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง เครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (Thailand Research Education Network : ThaiREN) ซึ่งเป็นการบริหารเครือข่ายร่วมกันระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) เข้ากับเครือข่ายการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศที่ชื่อว่า Trans-Eurasia Information Network (TEIN) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ Asi@Connect เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้งาน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) และประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย จำนวน 24 ประเทศเข้าร่วมโครงการ และได้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายกันแล้ว 21 ประเทศ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงสำหรับการวิจัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริการสาธารณะ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยในภูมิภาค ผลการดำเนินงานการใช้งานเครือข่ายทางด้านการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศหลายโครงการ เช่น โครงการ NATIONAL E-SCIENCE INFRASTRUCTURE CONSORTIUM ภายใต้การดำเนินงานของภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน E-SCIENEC และโครงการ TELE-MEDECINE ของศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

Asi

การจัดงาน “Asi@Connect National Launch Event in Thailand” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ Asi@Connect และถือเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการศีกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ผู้แทนจากสหภาพยุโรป และผู้แทนจากโครงการ Asi@Connect จะได้รับทราบถึงแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยของไทย (ThaiREN) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการประชุม การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาและวิจัยบนเครือข่ายร่วมกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายหลังการเปิดตัวโครงการ Asi@Connect แล้ว สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดันให้เกิดงานวิจัยและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยบนระบบเครือข่ายมากขึ้น ทั้งทางด้านการประชุมทางไกล การเรียนการสอนทางไกล การค้นคว้าและวิจัยทางด้านการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) ด้านระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ (GIS) การใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลเวอร์ชั่น 6 (IPV6) ร่วมกันระหว่างนักวิจัยของประเทศไทยกับนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพื่อสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาและวิจัยของไทยต่อไป

Asi@Connect NECTEC สกอ.

วันที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2561 11:00