เนคเทคร่วมจัดแสดง “หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า” ในงานวันนิทรรศการวิชาการ จปร.

Facebook
Twitter
CRMA, จปร.
CRMA, จปร.,

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมชมผลงานวิจัยภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๕๙ ณ หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสวทช.ถวายการต้อนรับและถวายรายงานถึงภาพรวมสวทช. ภายในงานได้มีการนำผลงานวิจัยจากศูนย์แห่งชาติ ไปร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร ต้นแบบโรงเรือนการเกษตรแบบครบวงจร และ โฟมอะลูมิเนียมชนิดโพรงเปิดแบบมีเปลือก

CRMA, จปร.
หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : GENERATOR INSPECTION VEHICLE (GIV)

ในส่วนของเนคเทค ดร. กิตติพงศ์ เอกไชย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงาน ผลงานวิจัย “หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : GENERATOR INSPECTION VEHICLE (GIV)” มีการนำไปใช้งานจริง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำไปใช้เพื่อการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในองค์กรและให้บริการแก่โรงไฟฟ้าเอกชน เนื่องจากหุ่นนยนต์มีขนาดเล็ก มีความบางเพียง ๒๐ มม. หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามแนวสเตเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องถอดโรเตอร์ เพื่อตรวจสอบภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยกล้องสำรวจขนาดเล็ก จำนวน ๒ กล้อง

หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถตรวจสอบความแน่นของสเตเตอร์เวดจ์ด้วยอุปกรณ์เคาะที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ และสามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หัววัด EL-CID หรือท่อดูดฝุ่นได้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้สามารถช่วยประหยัดเวลาการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในขั้นตอนของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

CRMA, จปร.