ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563 เกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกของประเทศไทย

Facebook
Twitter

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ วังสระปทุม: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ในด้านผู้ที่ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อประเทศ ที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้

รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ถือรางวัลสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งที่เป็นฐานความรู้ และ/หรือนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศ และ/หรือ นานาชาติ

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างและมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเพียงปีละ 1 คน จากรายชื่อที่องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ เสนอเข้ามาในปี 2563 จำนวน 33 คน

halloffame- rita-2021
halloffame- rita-2021
halloffame- rita-2021