เนคเทค ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดอบรม HandySense เสริมทักษะ 6 โรงเรียน โครงการ STEM Modelling Schools with Smart Farming

Facebook
Twitter
เนคเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดอบรม HandySense เสริมทักษะ 6 โรงเรียน โครงการ STEM Modelling Schools with Smart Farming
 
เนคเทค สวทช. โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ นำโดย คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี และคุณปิยะ ชาติไทยเจริญ ให้กับ 6 โรงเรียนในโครงการ STEM Modelling Schools with Smart Farming ในพื้นที่จังหวัดตาก บุรีรัมย์ สระแก้ว และสมุทรปราการ เพื่อเสริมทักษะให้มีความรู้การใช้งานระบบ HandySense ซึ่งเป็นระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ที่ผนวกเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำการเกษตรให้เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 54 คน ประกอบด้วย นักเรียน 37 คน ผู้บริหารและครูจำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

STEM Modelling Schools with Smart Farming เป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ สะเต็มศึกษา ( STEM : Science Technology Engineering and Mathematics Education) ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เอส. ซี.ยอห์นสัน แอนด์ซัน จำกัด ดำเนินโครงการ “STEM Modelling Schools with Smart Farming, Plastic Solutions, and Dengue Control” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1) เพื่อจุดประกายความสนใจของนักเรียน เยาวชน และคนในชุมชนนำหลักการ STEM เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ 2) เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเกษตรในโรงเรียนและชุมชน 3) เพื่อมอบแนวทางแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนและชุมชน 4) เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชน