เนคเทค สวทช. มอบรางวัล โรงเรียนศึกษานารี การแข่งขันประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียน (HandySense) .

Facebook
Twitter
คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และคุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. เดินทางไปส่งมอบรางวัล แก่โรงเรียนศึกษานารี กทม. ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 65
ในโอกาสนี้ คุณขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพ พร้อมด้วย คุณมานะ อินทรสว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และคณะครูอาจารย์ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือการนำผลงานวิจัยสวทช. มาบูรณาการด้านการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน พร้อมแนวทางการขยายผลโครงการไปปรับใช้กับพิ้นที่อื่น ๆ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ์พืช ชนิดปลา ขนาดบ่อเลี้ยง พื้นที่เพาะปลูก หรือโครงสร้างอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ น้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขันร่วมนำชมพื้นที่แปลงเพาะปลูก และห้องบริหารจัดการทางการศึกษา โดยมีคุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ HandySense
โดยโรงเรียนฯ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ชุดเซนเซอร์ พร้อมด้วยโล่รางวัล และเกียรติบัตร สนับสนุนรางวัลโดยบริษัท Synergy Technology จำกัด
 
โรงเรียนศึกษานารี นำเสนอ โครงการระบบอัตโนมัติในการปลูกสะระแหน่จากน้ําทิ้งตู้เลี้ยงปลาควบคุมด้วย HandySense โดยใช้ HandySense ในการตรวจวัดความชื้นของดิน อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ ความเข้มแสงของการปลูกสะระแหน่ และควบคุมการหมุนเวียนของน้ำในตู้เลี้ยงปลา หลอดไฟ และพัดลม