เนคเทค สวทช. มอบรางวัล โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม การแข่งขันประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียน (HandySense)

Facebook
Twitter
คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) และคุณอัญธิกา สุรผัด เนคเทค สวทช. เดินทางไปส่งมอบรางวัล แก่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม จ.พิจิตร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)
ในโอกาสนี้ นางนพคุณ ครุฑหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือการนำผลงานวิจัยสวทช. มาบูรณาการด้านการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน พร้อมกันนี้ น้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขันร่วมนำชมพื้นที่แปลงเพาะปลูก โดยมีคุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ HandySense
โรงเรียนฯ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ชุด HandySense และ เซนเซอร์ พร้อมด้วยโล่รางวัล และเกียรติบัตร สนับสนุนรางวัลโดยบริษัท Synergy Technology จำกัด
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม นำเสนอ “โครงการพัฒนาระบบ Smart Farm บูรณาการร่วมกับโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนปลอดขยะ” ด้วยเกษตรกรตำบลวังโมกข์มีรายได้ส่วนใหญ่จากการทำนา ความน่าสนใจของตำบลวังโมกข์คือมีการประยุกต์เทคโนโลยีมาช่วยให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าการสนับสนุนจากโครงการนี้โรงเรียนจะเริ่มดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้าน Smart farm เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่นักเรียนและผู้สนใจในตำบล
 
โรงเรียนยังร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ซึ่งมีศูนย์การการจัดขยะประเภทใบไม้ โดยการทำบ่อปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และนำมาดูแลต้นไม้ภายในโรงเรียน โดยนำ HandySense มาใช้ในการควบคุมความชื้นและคอยรดน้ำให้ปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าปุ๋ยสามารถนำไปใช้งานได้จริง ระบบจะทำการเก็บค่าความชื้น ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียม ผ่าน HandySense ในการสื่อสารรูปแบบ IoT