[Hall of Fame] ทีมนักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไทเป

Facebook
Twitter
2017 TAIPEI INT'L INVENTION SHOW & TECHNOMART
2017 Taipei International Invention Show  & Technomart

ทีมนักวิจัยไทยร่วมกันคว้ารางวัลจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2017 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest จัดที่ Taipei World Trade Center ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

ผลงานโดยนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัล ได้แก่

TAIPEI INT'L INVENTION SHOW & TECHNOMART
1. ผลงาน Onspec Surface-enhanced Raman Scattering Chip
โดย ดร.นพดล นันทวงศ์ ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย ดร.มติ ห่อประทุม นายศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียร นายวิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล และ ดร.พงศ์พันธ์ จินดาอุดม
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง (OTL) หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal Award)
TAIPEI INT'L INVENTION SHOW & TECHNOMART
2. ผลงาน Handheld real time ISFET based Nitrate Sensor
โดย ทีม ISFET Platform โดย นายวรพันธุ์ ไชยศรีรัตนากูล นายอวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ ดร.วิน บรรจงปรุ และ ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MRD)
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal Award)

ชิปขยายสัญญาณรามาน Onspec พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการเคลือบฟิลม์ขั้นสูง โดยพัฒนาฟิล์มบางโครงสร้างนาโนของโลหะเงินที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นผิวขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปในบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจวัดสารตัวอย่างที่มีความเจือจางมากในระดับ trace concentration ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานแบบปกติ

ISFET หรือ Ion Sensitive Field Effect Transistor เป็น platform ของเคมีคอลเซนเซอร์ และ ไบโอเซนเซอร์ สร้างโดยอาศัยเทคนิคทางด้านการตรึงฟิล์มที่จำเพาะกับสารที่ต้องการวัด บนชั้นซิลิกอนไนไตรด์ ซึ่งเป็น เกทไดอิเล็กทริกของ ISFET ตัวอย่างต้นแบบและงานวิจัยที่ผ่านมาคือ Nitrate Sensor DNA sensor และ TB sensor เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง