กรมควบคุมโรค และ เนคเทค สวทช. ต่อยอด “INTERVAC” วัคซีนพาสปอร์ตสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

Facebook
Twitter
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ โครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2565 เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รับวัคซีนได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อและโรคอื่น ๆ ระหว่างเดินทางและขณะปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อ 30 พ.ค. 65 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กทม.
โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย H.E. Mr. Essam Saleh H. Algetale อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยนายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม
ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพให้แก่ชาวไทยมุสลิมก่อนเดินทางไปแสวงบุญ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้ระบบ INTERVAC
ระบบ INTERVAC คืออะไร
 
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัย ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) เนคเทค สวทช. เผยว่า “เนคเทค สวทช. ได้ร่วมพัฒนายอดระบบ INTERVAC หรือ ฐานข้อมูลเอกสารโครงการรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ ที่พัฒนาขึ้นโดย กรมควบคุมโรค ซึ่งในระยะแรกใช้กับวัคซีน COVID-19 เท่านั้น
 
สำหรับโครงการฯ นี้ ได้ต่อยอดระบบเพื่อมาใช้สำหรับการเดินทางไปยังประกอบพิธีฮัจย์ โดยออกใบรับรองการฉีดวีคซีนทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โรคไข้กาฬหลังแอ่น และโรคไข้หวัดใหญ่”.
Untitled-1
ไม่เกิน 5 นาที ! ได้รับวัคซีนพาสปอร์ต ด้วย ระบบ INTERVAC
 
ระบบ INTERVAC พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการบันทึกข้อมูลและประชาชนที่เข้ารับบริการ ซึ่งเดิมการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะจัดทำในรูปแบบ “สมุดเล่มเหลือง” ที่เขียนด้วยลายมือ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาการทำงานมากขึ้น และไม่สามารถรองรับปริมาณและความต้องการของประชาชนได้
NTV3
ดร.สุนทร ศิระไพศาล นักวิจัย ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) เนคเทค สวทช. อธิบายว่า “ระบบ INTERVAC ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบหมอพร้อมแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน เมื่อใช้ระบบ INTERVAC ประชาชนสามารถรับสมุดเล่มเหลืองได้ภายใน 1 วัน ช่วยลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที ต่อ ผู้รับบริการเท่านั้น”
ระบบ INTERVAC จะประกอบไป 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
  • ส่วนบันทึกข้อมูล: สำหรับเจ้าหน้าที่ทำการคีย์ข้อมูลข้อมูลประชาชน ข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • ส่วนของการขอใบรับรอง: มีฟังก์ชันที่จะพิมพ์ข้อมูลแใบรับรองลงสมุดเล่มเหลืองได้ทันที
  • ส่วนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์: เป็นการออกใบรับรองในรูปแบบ QR CODE สามารถตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล ที่เรียกว่า Digital signature ที่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูล ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เคยถูกแก้ไข และออกโดยกรมควบคุมโรค

ด้านแพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ระบบ INTERVAC เดิมใช้งานเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับเนคเทค สวทช.พัฒนาให้สามารถใช้งานในระดับประเทศ สามารถออก QR Code เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก ทำให้ประชาชนสามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั่วโลก”

NTV-2
ซึ่งในอนาคตเนคเทค สวทช. จะต่อยอด ระบบ Intervac สำหรับเก็บข้อมูลโรคอื่น ๆ สำหรับการเดินทางไปประเทศอื่น ๆ ต่อไป