สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เจ้าของ “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” คนแรกของประเทศ รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook
Twitter

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติของศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ซึ่งท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการท่านแรกของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) อีกด้วย

ในโอกาสนี้เนคเทค สวทช. จึงได้ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้ให้เกียรติร่วมแบ่งปันเรื่องราวการใช้ชีวิต แนวคิด และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

Play Video