MENU
Banner

เนคเทค-สวทช.ร่วมงานฉลองครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัย UEC ประเทศญี่ปุ่น

japan uec
japan uec

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าร่วมงานฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัย The University of Electro-Communications (UEC) ณ โรงแรม Hyatt Regency Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะแขกพิเศษของมหาวิทยาลัย

japan uec
japan uec

มหาวิทยาลัย UEC ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2461 โดยมีชื่อเดิมว่า Technical Institute for Wireless-Communications โดยสมาคมวิทยุสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Wireless Association) เพื่อผลิตวิศวกรในสาขาวิทยุสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็น University of Electro-Communications ในปี 2492 โดยได้ขยายสาขาความเชี่ยวชาญเพื่อให้ครอบคลุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในวาระครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการสร้างฐานนวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำด้านนวัตกรรมที่จะช่วยการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยและการศึกษาในระดับนานาชาติ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย UEC และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 โดยการทดสอบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อเฉลิมฉลองปีอวกาศสากลขององค์การสหประชาชาติ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย UEC ซึ่งศ.ดร.ไพรัช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสจล.ลาดกระบังในขณะนั้น

japan uec

สำหรับความร่วมมือระหว่างเนคเทค-สวทช.และมหาวิทยาลัย UEC เริ่มจากการลงนามในข้อตกลง Agreement on Academic Cooperation เพื่อส่งเสริมการร่วมวิจัยในระยะยาวและความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาที่สวทช.ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2553 และ เนคเทคได้ร่วมลงนามในข้อตกลง Specific Agreement on Student Internship Program เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระยะสั้น โดยมีสถานที่ปฏิบัติงาน ณ เนคเทค ในปีเดียวกัน และได้ต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวเมื่อปี 2559 ซึ่งจะมีอายุถึงเดือนมีนาคม 2563

นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เนคเทคได้พิจารณารับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย UEC จำนวนรวมทั้งสิ้น 28 คน เข้าฝึกงานระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน ใน 10 ห้องปฏิบัติการ 7 หน่วยวิจัย/หน่วยพัฒนา

japan uec
japan uec

ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่า เนคเทค-สวทช. และมหาวิทยาลัย UEC มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ดังนั้น ในโอกาสที่มหาวิทยาลัย UEC มีอายุครบรอบ 1 ศตวรรษในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จึงได้เรียนเชิญ ศ.ดร.ไพรัช ที่ปรึกษาอาวุโสสวทช. เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 100 ปีมหาวิทยาลัย ณ โรงแรม Hyatt Regency Tokyo เพื่อกระชับความสัมพันธ์และพบปะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ศ.ดร.ไพรัชฯ ได้รับเกียรติเป็นแขกพิเศษของงาน และได้ไปร่วมพิธี Kagami Biraki ซึ่งเป็นการทุบถังสาเกตามประเพณีการเฉลิมฉลองตามแบบญี่ปุ่นอีกด้วย นับเป็นการให้เกียรติสวทช.และเนคเทคเป็นอย่างสูง

japan uec
japan uec
NECTEC Japan UEC

วันที่เผยแพร่ 9 มกราคม 2562 14:00