เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” ประกาศ “ก้าวต่อไปของ KidBright สู่ KidBright Community”

Facebook
Twitter
รวมพลคน KidBright

10 พฤศจิกายน 2561-เดอะ สตรีท รัชดา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศวิสัยทัศน์ เปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วนนำบอร์ด KidBright ไปต่อยอดในกลุ่มนวัตกรไทย ให้เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย สร้างโอกาส มุมมองการพัฒนาและผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัวของประทศไทยให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ตามนโยบาย Makers Nation โดยนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รวมพลคน KidBright
รวมพลคน KidBright
รวมพลคน KidBright

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กล่าวถึง เป้าหมายในการเปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วน นำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ไปพัฒนาต่อยอด ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) ในกลุ่มนวัตกรไทย ส่งเสริมให้เกิดเป็น KidBright Community ในรูปแบบความร่วมมือจาก เมกเกอร์ (Maker) 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ Maker Club ภูเก็ต Maker Club ขอนแก่น Maker Club และ เมืองหลวง Maker Club เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ ร่วมกันพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถเพื่อเชื่อมต่อกับ KidBright IDE

รวมพลคน KidBright
รวมพลคน KidBright

เมกเกอร์ (Maker) ทั้ง 4 ภาค จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มนวัตกรไทยในแต่ละพื้นที่ แล้วนำพลังของ Community มาร่วมกันสร้างให้เกิด KidBright : Community–base STEM Education Platform ของประเทศ นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ก่อเกิดรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

ภายในงานมีหัวข้อเสวนาและการบรรยาย KidBright ที่น่าสนใจ พร้อมกันนี้ยังมีบูธจัดแสดงผลงานการประกวดแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright: Youth’s Coding Competition (YCCK2018) จากเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ ทั้ง 29 โครงงาน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะไปศึกษาดูงานที่ Science Centre Singapore พร้อมเงินรางวัล และรางวัลขวัญใจ Maker ทีมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการต่อยอดทางธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน HONG KONG STUDENT SCIENCE PROJECT COMPETITION 2019 (HKSSPC 2019) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตผลงานตัวอย่างต้นแบบที่พัฒนาผ่าน KidBright Plugins เช่น สถานีวัดอากาศ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright จาก เมกเกอร์ (Maker) ภูมิภาค จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งมีศักยภาพต่อยอดทางธุรกิจมาจัดแสดง

รวมพลคน KidBright

อนึ่ง โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ดำเนินการโดย เนคเทค-สวทช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ยกระดับความสามารถของเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะโรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาส และสร้างบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนแนวใหม่อย่าง STEM (Science Technology Engineering Mathematics) Education โดยได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับโรงเรียน เทรนเนอร์และครู นักเรียน องค์ความรู้ผ่าน www.kid-bright.org การสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ การสร้างความรับรู้ผ่านการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาท

รวมพลคน KidBright

ผลการแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright: Youth’s Coding Competition (YCCK2018)

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมศึกษาดูงานที่ Science Center ที่ประเทศสิงคโปร์
อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม
โดย ด.ช. ธีรภพ ปุรณกรณ์ นายกะวีวัฒน์ แก่นยางหวาย ด.ช.รัฐกร จวงจันทร์
รวมพลคน KidBright
รวมพลคน KidBright
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
กรงเลี้ยงชะมดอัตโนมัติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โดย นายภาคิน วิเศษเงินทวี, ด.ช.เดชา พิมลมณีกุล, ด.ช.ชวิน วิเศษยิ่งไพศาล
รวมพลคน KidBright
รวมพลคน KidBright
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
โดย ด.ญ.รวิพร รอดภัย, ด.ญ.กันธิมา บุญเกิด, ด.ช.ฑิฆัมพร ไชยณรงค์
รวมพลคน KidBright
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
1. เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 24 ชั่วโมง โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่
โดย ด.ญ.ศุภัทรา ศรีวิราช, ด.ช.ธนธรณ์ ชาวสอง ด.ญ. สุวพิชญ์ สมบัตินันท์
2. เครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสง ID card reader using light sensor โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โดย ด.ญ.รยา วรเศวต
รวมพลคน KidBright
รวมพลคน KidBright
รางวัลขวัญใจ Maker
ทีมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการต่อยอดทางธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน HONG KONG STUDENT SCIENCE PROJECT COMPETITION 2019 (HKSSPC 2019) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้แก่ ผลงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
โดย ด.ญ.รวิพรรอดภัย, ด.ญ.กันธิมา บุญเกิด, ด.ช.ฑิฆัมพรไชยณรงค์
รวมพลคน KidBright

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2561 10:10