MENU
Banner

"KidDiary Platform" ของขวัญสำหรับเด็กแห่งศตวรรษที่ 21

KidDiary Platform
เรียบเรียง | สายพิณ ธนะศิริวัฒนา

หลายครั้งที่เรามักได้ยินข่าวเรื่ืองของเด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงชั้นประถม เกี่ยวกับ “โครงการอาหารกลางวัน” การจัดอาหารกลางวันไม่ได้คุณภาพ ขาดหลักโภชนาการ ไม่มีคุณภาพ โภชนาการก็ไม่ครบ 5 หมู่ ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้เป็นวัยที่่ต้องได้รับสารอาหารหรือโภชนาการที่ดีและครบถ้วนตามความต้องการในแต่ละวันและตามวัยของเด็ก เพื่อเด็กจะได้เจริญเติบโตได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น สำหรับการแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีีเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ ครอบครัว ผู้ปกครองจนกระทั่งโรงเรียน เพราะเด็กเล็กในประเทศเรานั้น ยังพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะภาวะโภชนาการเกิน และทั้งด้านการขาดสารอาหาร ถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ก็จะเป็นเด็กที่นั่งนิ่งๆ ซึมๆ ไม่สามารถเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการก็ไม่ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การที่เด็ก ๆ ได้กินอาหารก็ต้องเหมาะสมตามวัย ถึงจะเติบโตได้อย่างมีมาตรฐานที่ควรจะเป็น

KidDiary Platform ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อกับ KidDiary Platform ก็คือ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการ ในเรื่องการจัดอาหารที่ปลอดภัย

จากการได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คุณครูสุรีพร สุชเสอี่ยม ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ ว่าทำไมถึงอยากใช้ KidDiary Plaform นั้น คุณครูได้เล่าให้ฟังว่า โปรแกรม KidDiary เป็นโปรแกรมที่ดี สามารถใช้คำนวณน้ำหนักส่วนสูงของเด็ก แปรผลได้ชัดเจน ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการต่างๆของเด็กตามช่วงอายุ ครูและผู้ปกครองสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ในการดูภาวะการณ์เจริญเติบโต น้ำหนัก-ส่วนสูง และพัฒนาการของเด็กตามวัย โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ครูเทียบน้ำหนัก – ส่วนสูง พัฒนาการตามช่วงอายุเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานได้ง่ายขึ้น และยังสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆได้ เช่น โรงพยาบาล ผู้ปกครอง ครู เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆของเด็กได้ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการต่างๆของเด็กได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพสูงขึ้น

KidDiary
คุณครูสุรีพร สุชเสอี่ยม ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
KidDiary

โดยเริ่มต้นจาก เมื่อปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงผลสำรวจพัฒนาการของเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี พบว่า ร่้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการขาดการติดตามเฝ้าระวังและขาดการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กไทยเติบโตดี มีพัฒนาการที่สมวัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ เครือข่ายกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พัฒนา KidDiary Platform ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง โรงเรียน และโรงพยาบาลใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังสุขภาพของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ซึ่ง KidDiary Platform พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ Moblil Application และ Web Browser เพื่อให้ตอบโจทย์ของ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง โรงเรียน และโรงพยาบาล

KidDiary
KidDiary

KidDiary Platform สำหรับพ่อแม่ และ ผู้ปกครอง

KidDiary Platform นั้น สามารถช่วย พ่อ แม่ และผู่้ปกครอง ได้อย่างไรบ้าง เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการของลูกในทุกช่วงวัย มีการแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และหากผลการประเมินพัฒนาการของลูกไม่ผ่านตามเกณฑ์ ระบบจะช่วยส่งคลิปส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกได้ฝึกฝนอย่างถูกต้อง

KidDiary Platform สำหรับโรงเรียน

สำหรับโรงเรียน แพล็ตฟอร์มนี้จะอำนวยความสะดวกในการช่วยให้คุณครูได้มีเครื่องมืองบันทึก และประเมินผลการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของนักเรียนพร้อมจัดทำสรุปรายงานได้อย่างอัตโนมัติและช่วยลดภาระงานและลดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล แถมยังได้ข้อมูลที่ถูกต้่องทันสมัยอีกด้วย ยังนำไปใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมแก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ภายใน Platform ยังมี KidArn เครื่องมือประเมินทักษะการอ่านภาษาไทย Kidsize นวัตกรรมเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดความสูงที่มีเซนเซอร์ตรวจเช็คท่ายืนที่ถูกต้อง รวมทั้งยังมีการเชื่อมกับโปรแกรม Thai School Lunch ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยคิดเมนูอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ ในงบประมาณที่เหมาะสม

KidDiary Platform สำหรับโรงพยาบาล

ในส่วนของโรงพยาบาล แพล็ตฟอร์มมีส่วนช่วยให้คุณหมอมีข้อมูลที่พร้อมโดยการบันทึก แปลผลด้านการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการรวมถึงการพัฒนาการอีกทั้ง ระบบยังช่วยตรวจกรองรายการตรวจร่างกายต่าง ๆ ที่จำเป็นของเด็กตามวัย จึงทำให้พบเด็กที่มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญข้อมูลในระบบยังมีส่วนช่วยให้แพทย์วินิจฉัยถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

KidDiary Platform

“KidDiary Platform ยังมีจุดเด่นที่สำคัญคือมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน และโรงพยาบาล อย่างเป็นระบบ ทำให้ข้อมูลของเด็กมีความถูกต้องและทันสมัย หากพบเด็กทีีมีความเสี่ยงในด้านสุขภาพ หรือพัฒนาการเมื่อใด ระบบจะส่งข้อความแจ้งเติือนทันที เพื่อให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน และโรงพยาบาล ร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างใก้ลชิด จึงเท่ากับเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการตรวจประเมินและรับการรักษาได้อย่างเหมาะสมจากแพทย์อย่างทันท่วงที”

ดังนั้น KidDiary Platform เปรียบเสมือนคลังข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนไทยที่มีความทันสมัยเชื่อมโยงข้อมูลได้แบบ Real-time จึงช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และทุกหน่วยงานร่วมกันเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสม นับเป็นทางออกของวิกฤตพัฒนาการเด็กไทยเพื่อให้เติบโตสมวัยเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาติอย่างยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2562 09:57

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว