เนคเทค สวทช.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

Facebook
Twitter

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนประมาณ 11 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมผลงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีเชิงแสงไฟฟ้าเคมี (OEC) และทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ (TRT) กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ทางด้านการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เพื่อที่นิสิตจะได้นำข้อมูลความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สำหรับการประกอบวิชาชีพต่อไปโดยได้มีการจัดกิจกรรม workshop และการบรรยายงานวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรม workshop: เทคนิค Raman spectroscopy โดยได้มีการบรรยายพื้นฐานของเทคนิคทาง Raman การสาธิตการใช้งานเครื่อง Raman spectrometer และการประยุกต์ใช้งานเทคนิค Raman เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยา รวมทั้งการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมโดย ดร.ราจู บอตต้า และ ดร.ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล นักวิจัยจากทีม OEC (รวมถึง น.ส.จิตติพร วุฒิรัตนรักษ์ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปัจจุบันปฏิบัติงานในฐานะเป็นนักศึกษาร่วมงานสังกัดทีม OEC และ น.ส.ฌาลิศา มูลเหล็ก ผู้ช่วยวิจัยจากทีม TRT ร่วมให้การต้อนรับและช่วยดูแลกลุ่มนิสิตฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ

2. การบรรยาย “ภาพรวมของเทคโนโลยีและงานวิจัย SERS (OnSpec) รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต” โดย ดร.นพดล นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย SSDRG พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก ผศ.ดร.ไชยา ประสิทธิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. การนำเสนอ “แพลตฟอร์มฐานข้อมูลสเปกตรัมและเครื่องมือการวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัมขั้นสูง”
โดย นายอลงกต ทับทอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาอิเล็คทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร และนายจิรภัทร ทองอยู่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ปัจจุบันทั้งสองปฏิบัติงานในฐานะเป็นนักศึกษาฝึกงานสังกัดทีม TRT

4. การบรรยาย “เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ”  โดย ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ นักวิจัยจากทีมวิจัย TRT

ทั้งนี้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมระบบต่าง ๆ ภายใน NECTEC Pilot Plant ได้แก่

  • ระบบการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ ห้องปฏิบัติการ OEC โดย น.ส.พชรมณฑ์ สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้ช่วยวิจัยจากทีม OEC ร่วมให้การต้อนรับและอธิบายถึงคุณลักษณะของชิป OnSpec
  • ระบบ Time-Domain Spectroscopy (TDS) ห้องปฏิบัติการ TRT โดย ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ ให้การต้อนรับและอธิบายคุณลักษณะของเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งได้หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต