สวทช. สนช. และ Tsinghua University ร่วมลงนามเอกสาร LOI

Facebook
Twitter
LOI_NSTDA_NLA_Tsinghua
LOI_NSTDA_NLA_Tsinghua

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน – วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศไทย ประกอบด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University) เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและมหาวิทยาลัยชิงหัว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและพัฒนาในอันดับต้นของจีน รวมถึงมีผลงานโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการและก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาจนสามารถนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมในองค์รวม

LOI_NSTDA_NLA_Tsinghua

พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยและมหาวิทยาลัยชิงหัว ยังเห็นชอบร่วมกันในการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และได้จัดให้มีพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการจัดทำความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยชิงหัว (Letter of Intent between National Science and Technology Development Agency, National Innovation Agency (Public Organization), Thailand and Tsinghua University, People’s Republic of China) โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ในฐานะผู้แทนสวทช. และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กับ Prof. Zhou Yu, Dean, Office of Scientific Research and Development มหาวิทยาลัยชิงหัว ได้ร่วมกันลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ฉบับดังกล่าว เพื่อรองรับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างในด้าน Entrepreneurship and Startup, Smart City Innovation, Robotics and Aviation, Agriculture Innovation and Food Science, Life Sciences อันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

LOI_NSTDA_NLA_Tsinghua
LOI_NSTDA_NLA_Tsinghua