MENU
Banner

สวทช. เปิดรับสมัครผู้อำนวยการนาโนเทค ถึง 6 ม.ค. 63

nanotecannouncement2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2535 แบ่งส่วนงานภายใน เป็น 5 ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายละเอียด
ใบสมัคร (.pdf)
ใบสมัคร (.doc)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร
email : sopidan@nstda.or.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144
หมายเลขโทรสาร 0 2564 7021
nanotec announcement รับสมัคร ผู้อำนวยการ นาโนเทค

วันที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2562 11:02