เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

national-ai-2021

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เริ่มเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะทำงานร่วมฯ เป็นประธานการประชุมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบ Online Meeting)

โดยมีคณะทำงานและเลขานุการร่วมประกอบด้วย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค-สวทช. นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทำงานฯ ได้ตั้งเป้าวิสัยทัศน์สำคัญร่วมกันไว้ว่า “ประเทศไทยจะเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ.2570”

national-ai-2021

                 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

national-ai-2021

                             นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาทักษะของบุคลากรภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาในศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำคัญกับ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ และมีการบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยให้บรรลุผลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการวิจัย พัฒนา เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ

คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ 4 เรื่อง คือ

  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของต่างประเทศ
  2. รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและประสานการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการระดับชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย
national-ai-2021                         (ร่าง) แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2564-2570)

national-ai-2021
(ร่าง) แผนงานและเป้าหมายสำคัญภายใต้แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2564-2570)


national-ai-2021                           คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
AI, แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ, National AI