ประกาศผลแล้ว ! NAVANURAK Story Creator Challenge 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
navanurak-contest

 

เนคเทค สวทช. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมผ่านเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันกับเจ้าของวัฒนธรรมในชุมชน สู่เรื่องราวที่มีพลังผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ พร้อมขยายผลสู่ชุมชนอื่นผ่านเครือข่ายพันธมิตร เน้นสร้างคนรุ่นใหม่และนักเล่าเรื่องในท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารเนคเทค สวทช. นำโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการฯ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการฯ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ และ คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ หัวหน้าโครงการนวนุรักษ์แพลตฟอร์ม ร่วมประกาศผลรางวัล

navanurak-contest

 

navanurak-contest

 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า

ว่า “นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม หรือ แพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ โดยข้อมูลวัฒนธรรมที่จัดเก็บต้องสนับสนุนบริการข้อมูลในลักษณะโครงสร้างแบบเปิด “Open Data” เพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล นำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวผ่านระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมีศักยภาพในสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ ด้วยการกระจายแหล่งท่องเที่ยวสู่เมืองรอง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัล สามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนสินค้าและบริการ ที่ดำเนินการด้วยชุมชนท้องถิ่น เน้นความโดดเด่นของอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ เนคเทค-สวทช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ เพื่อช่วยชุมชนพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และส่งเสริมสินค้าและบริการ ผ่านของขวัญ ของฝากที่สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์”

hds-course

 

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทคสวทช. ในนามตัวแทนคณะจัดการแข่งขันประกวด เรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” กล่าวว่า

“การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล โดยนำเสนอเรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจในความงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ สะท้อนความรู้สึกที่มี ผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากส่วนกลาง และหน่วยงานในพื้นที่ มีหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1. การรถไฟแห่งประเทศไทย 2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3.ททท. สำนักงานลพบุรี 4.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 6. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี 7.อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี 9. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี 10.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม 11.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง 12. สมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะลพบุรี จึงเป็นความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่ได้กล่าวมาแล้วที่สนับสนุนให้กิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี”

navanurak-contest

 

นายประทีป อ่อนสลุง ผู้นำชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่าย และย้ำถึงการนำผลงานไปต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนว่า

“ผลที่ได้จากโครงการนี้ ได้สร้างประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่ส่งคุณค่าของชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารของชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เพจชุมชน เว็บไซต์ ไลน์กลุ่มของชุมชน ส่วนในมุมมองของนวัตกรรม กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมในพื้นที่ให้ใช้เครื่องมือนวนุรักษ์ เป็นโอกาสของชุมชนที่ทำให้ชุมชนได้พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งประกอบเรื่องเล่า ฯ รวมถึงความสำคัญของการสร้างคลังข้อมูลวัฒนธรรมชุมชนในด้านต่างๆ ของชุมชนโคกสลุงเป็นพื้นที่จัดเก็บที่ครอบคลุมทั้งด้านประเภท เนื้อหา รูปแบบ และการเผยแพร่ผ่านโลกดิจิทัล นอกจากความน่าสนใจข้างต้น ความมีเสน่ห์ของชุมชนไทยเบิ้งยังเป็นอีกสิ่งที่คนที่ได้สัมผัสจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เรียบง่าย ในวิถีของคนไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพื้นที่ของชุมชนไทยเบิ้ง มีการเดินทางที่สะดวก และสามารถไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ ซึ่งทำให้สามารถผลักดันเป็นหนึ่งในสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี”

hds-course

 

ผลการประกวดโครงการ NAVANURAK Story Creator Challenge 2020

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ขอบคุณ ณ โคกสลุง”
ทีม “BLACK LIGHT” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
hds-course

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “ความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำ”
ทีม “BABY GROUP” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
navanurak-contest

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “บันทึก การเดินทาง ความทรงจำ (Travel memories)”
ทีม “WONDER” จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
navanurak-contest

 

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
• ผลงาน “หัตถกรรมไทยเบิ้ง” ทีม “Digital Local” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
navanurak-contest

 

• ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” ทีม “Victory” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
navanurak-contest

 

• ผลงาน “เสน่ห์สีกก” ทีม “ARCH TRAVEL” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี•
navanurak-contest

 

รางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่
• ผลงาน “เส้นทางสู่โคกสลุง” ทีม “Charlotte” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
navanurak-contest

 

• ผลงาน “พวงมโหตร ความงดงามของภูมิปัญญาชุมชนโคกสลุง” ทีม “ขบวน 921” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
navanurak-contest

 

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงาน “ความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำ”
ทีม “BABY GROUP” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คว้ารางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
navanurak-contest

 

 

บันทึกเทปการถ่ายทอดสดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล NAVANURAK Story Creator Challenge 2020