MENU
Banner

ประชันไอเดีย! NAVANURAK Story Creator Challenge 2020

ร่วมประชันไอเดียกับเวทีประกวดเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพิ่มมูลค่าของข้อมูลทางวัฒนธรรมให้ตอบโจทย์ทางด้าน ท่องเที่ยว การศึกษา การอนุรักษ์ และไลฟ์สไตล์ กับโครงการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”
Navanurak
ย้อนรอยสัมผัส "ความอบอุ่นแบบดั้งเดิม" ที่บ้านไทยเบิ้ง จ.ลพบุรี
กับการเดินทางด้วยรถไฟลอยนํ้าเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านยุคเก่าที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น

นวนุรักษ์ (NAVANURAK) แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) มุ่งเน้นเพื่อจัดทำคลังข้อมูลวัฒนธรรมแบบเปิดเพื่อเป็นแหล่งความรู้และนำไปต่อยอดทางด้านนวัตกรรม อีกทั้งข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ยังได้มีการนำข้อมูลดังกล่าว ไปสร้างเป็นเรื่องเล่าที่มีความน่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยว วัฒนธรรม มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การจัดการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจของไทย

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวนุรักษ์ และสามารถเก็บ/นำเสนอข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศให้น่าสนใจ จึงเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการในกิจกรรมประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” โดยลงพื้นที่แข่งขันการจัดทำคลิบวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ ณ “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดทำวิดีโอนำเสนอภาพและเรื่องราวของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ผ่าน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ทอผ้า, ทอเสื่อ, ของเล่นจากใบตาล, ทำพวงมะโหตร นายสุข สุขสลุง, ทำพริกตะเกลือ นายวิเชียร ยอดสลุง, ขนมเบื้องไทยเบิ้ง

แหล่งข้อมูล "ไทยเบิ้ง"
https://thaibuengkhoksalung.com
https://www.facebook.com/thaibuengkhoksalung
Navanurak

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อประกวดการนำเสนอเรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจใน ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึก ที่มีผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์
 2. มีการสอดแทรกการนำเสนอระบบนวนุรักษ์ ของเนคเทค อันจะทำให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลวัฒนธรรม

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 1. สมัครเป็นทีม มีจำนวน 3-5 คน
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องอยู่คณะ/ภาควิชา/สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 3. ทีมผู้เข้าประกวดต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำผลงานในวันที่ 18-20 ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ “สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา” ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (ผู้จัดงานรับผิดชอบการเดินทาง จัดอาหารและจัดที่พักให้)
 4. แนบ Link คลิปการแนะนำทีมและแนวคิดในการทำคลิปวิดีโอผลงานสั้นๆ 3-5 นาที
 5. แนบไฟล์ “story board” หรือการบรรยายแนวคิดในการจัดทำวิดีโอ (เป็นรูปภาพหรือ .pdf หรือ Link ตามเหมาะสม)

กำหนดการ

 • ระยะเวลาการสมัคร 1-20 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลการคัดเลือก 6 ทีม (รอบแรก ) วันที่ 1 ธันวาคม 2563
 • ประชุมทีมผู้เข้าแข่งขัน ผ่าน VDO Call วันที่ 7 ธันวาคม 2563
 • ลงพื้นที่แข่งขัน วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 ณ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 • ประกาศผลการประกวด เดือนมกราคม 2564
หมดเขตรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
กรอกข้อมูลประกอบการสมัครที่ http://www.navanurak.in.th/storycreator2020/
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
เว็บไซต์โครงการ: http://www.navanurak.in.th/storycreator2020/
สอบถามเพิ่มเติม
อีเมล: atthagorn.sirisuwan@nectec.or.th (คุณอรรถกร)
หรือ supara.phantiya@nectec.or.th (คุณศุภรา)
โทร. 081 571 1535 หรือ 02 564 6900 ต่อ 2337
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว