คณะกรรมการฯ กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT)

Facebook
Twitter

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการจัดตั้งบริการทดสอบและวิจัยวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) นำโดย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาล ประธานกรรมการร่วมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT) โครงการจัดตั้งบริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ  โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

ดร.พนิตา เมนะเนตร ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทดสอบฯ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งบริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ พร้อมนำเยี่ยมชม ขอบข่ายการให้บริการต่าง ๆ  ของห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT ณ อาคารกลุ่มกนวัตกรรม 2 (INC2 D ห้อง 302-303)