MENU
Banner

ระบบ e-Meeting จากเนคเทคคว้ารางวัลที่งาน Thailand ICT Excellence Awards 2017

Thailand ICT Excellence Awards 2017

ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Distinguished Achievement in the Category of Core Process Improvement Project) จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2017 เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 เป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆให้มากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัลนั้นผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั่วไป แบ่งประเภทโครงการออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

 1. โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects)
 2. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Projects)
 3. โครงการนวัตกรรม (Innovation Projects)
 4. โครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Projects)
 5. โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects)
ระบบบริหารการประชุม Thailand ICT Excellence Awards 2017

เป้าหมายของโครงการพัฒนาระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นี้เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุม เวอร์ชั่น 2.0 ให้สามารถรองรับกระบวนการจัดการประชุมออนไลน์ของหน่วยงาน ลดการใช้กระดาษและระยะเวลาในกระบวนการจัดประชุมทุกขั้นตอน เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ของเนคเทคทั้งในส่วนของกระบวนการภายในที่ลดลง และเป้าหมายกลยุทธ์ NECTEC Go Green มุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว ลดการใช้พลังงาน ลดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหลากหลายเช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวกับองค์ประชุม รวมทั้งเป็นโครงการนำร่องในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศอ. โดยใช้ Agile Method โดยระบบบริหารการประชุมได้มีการใช้งานในสวทช. และศูนย์แห่งชาติทุกศูนย์ มาตั้งแต่พ.ศ. 2552 ในเวอร์ชั่น1.0 และหลังจากพัฒนาเวอร์ชั่น 2.0 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 เนคเทคได้ขยายผลการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ไปในหน่วยงานนำร่องภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 7 หน่วยงาน คือ

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท)
 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
 3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
 4. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
 5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
 6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
และหน่วยงานภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ระบบบริหารการประชุม Thailand ICT Excellence Awards 2017

ทีมพัฒนาระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 2.0 ประกอบด้วย ญาณวรรณ สินธุภิญโญ ,รัชนิกร คำทิพย์ , วรรัตน์ คงสมัย, ภาสวร เหล่าวาณิชวัฒนา, สุคมัย เหล่าวาณิชวัฒนา, เฉลิมวุฒิ ขวัญแก้ว, ประวิทย์ เพ็งชัย และนพดล หนูนิ่ม

Thailand ICT Excellence Awards 2017

วันที่เผยแพร่ 5 เมษายน 2560 10:19