เนคเทค สวทช. และ DGA ให้สัมภาษณ์เชิงลึกแก่ทีมวิจัย NIA สาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการ ASEAN Open Data Dictionary for ASEAN Connectivity

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. ต้อนรับทีมวิจัยจาก National Information Society Agency (NIA) สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mr. Deok-Won Heo, Principal manager, Digital planning team, Department of Global ICT Cooperation และที่ปรึกษา ภายใต้โครงการ ASEAN Open Data Dictionary for ASEAN Connectivity เพื่อเข้าพบและสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจัยเนคเทค สวทช. โดย ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม Vice President of Government data solutions และ Chief Data Officer (CDO) พร้อมด้วย ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์ ผู้จัดการ ดร.สรวงอุษา พูลเกษ นักวิเคราะห์อาวุโส งานความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 ณ ห้องปทุมมา เนคเทค และห้องประชุมทางไกล NSTDA Webex 

การสัมภาษณ์เชิงลึกในครั้งนี้ มีประเด็นหลักเรื่อง Establishment of policy framework and roadmap for ASEAN open data โดย ดร.มนต์ศักดิ์ DGA นำเสนอข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน นโยบาย และทิศทางการพัฒนา Open goverment data ของประเทศไทย และ ดร.มารุต เนคเทค นำเสนอ 1) CKAN Open-D: Agency data governance platform & use cases 2) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government data catalog) 3) Data governance platform สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

โครงการ ASEAN Open Data Dictionary for ASEAN Connectivity ภายใต้ ASEAN-Korea Cooperation Fund นี้ ดำเนินงานโดย NIA สาธารณรัฐเกาหลี เป็นการศึกษา วิเคราะห์ความพร้อมและการพัฒนา open data ของประเทศสมาชิก ASEAN ทั้ง 10 ประเทศ มุ่งสู่การพัฒนา ASEAN Open Data Dictionary for ASEAN Connectivity ในอนาคต

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และมุมมองการพัฒนา open data อย่างกว้างขวาง ทั้งของไทย เกาหลี และตัวอย่างการพัฒนาของประเทศใน ASEAN ด้วย ผลจากการประชุมวันนี้จะนำไปสู่รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และการเตรียมการขยายผลโครงการในระยะต่อไป

การประชุมวันนี้ นอกจาก เนคเทค สวทช. จะร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ ASEAN Open Data แล้ว ยังสอดรับกับ MoU ระหว่าง NIA เกาหลี และ เนคเทค สวทช. ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ลงนามเมื่อครั้งการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd ASEAN ROK Summit) และการประชุมคู่ขนาน ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือน พ.ย. 2562 อีกด้วย