แรงบันดาลใจจากแสง : หลากทัศนะจากปีสากลแห่งแสง 2015

Facebook
Twitter

เนื่องด้วยสหประชาชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของแสงในชีวิตหลากหลายด้าน จึงได้ประกาศให้ ปี ค.ศ. 2015 หรือ ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีสากลแห่งแสง (The International Year of Light 2015 หรือ IYL 2015) เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสง (Photonics Technology) ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ปัญหาทั้งด้าน พลังงาน การศึกษา การสื่อสาร สุขภาพ รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติในอนาคต

nectec-iyl2015

หนังสือ Inspired by Light: Reflections from the International Year of Light 2015 เป็นการรวบรวม 56 บทความของนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม นักศึกษา ตัวแทนกลุ่มNGO เจ้าของรางวัลโนเบล และนักเขียนท่านอื่นๆ จาก 24 ประเทศ ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บบล็อกงาน IYL 2015 หนังสือเล่มนี้จะถูกตีพิมพ์ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2016 เพื่อแจกจ่ายในพิธีปิดงาน IYL 2015 ดังกล่าว ซึ่งบทความของ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ถูกเผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ ในหัวข้อ Easy Path for Photonics in Agriculture โดยกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีแสงมาใช้ในด้านการเกษตร

nectec-iyl2015

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Inspired by Light: Reflections from the International Year of Light 2015 ได้ที่ https://www.light2015.org

ที่มา:

https://www.light2015.org/Home/About/Latest-News/January2016/Inspired-by-Light-Book.html