เนคเทค จับมือ มจธ.จัดกิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย รุ่นที่ 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Traffy

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย เพื่อสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในการพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของเนคเทค ผลงาน Traffy Series โดยมี ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย เพื่อสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เป็นกิจกรรมที่เนคเทคจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ผลิตนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยจากความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพัฒนาขึ้นเป็นผลงานสื่อวีดิทัศน์ สื่อโปสเตอร์ ซึ่งจะนำมาใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงผลงานวิจัย ไปยังกลุ่มเป้าหมายของเนคเทคในลำดับต่อไป

Traffy
คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เนคเทค กล่าวต้อนรับ และชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาผลงานแก่คณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลงานสื่อวีดิทัศน์ และ สื่อโปสเตอร์ /อินโฟกราฟิก ผลงานวิจัย Traffy Series ได้แก่ Traffy Fondue, Traffy Waste และ Traffy Transit

Traffy
ทีม SOLO นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ Traffy Fondue
Traffy
ทีม 7 wonders นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ Traffy Fondue
Traffy
ทีม Whatever นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ Traffy Waste
Traffy
ทีม Gentleman นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ Traffy Waste
Traffy
ทีม The Starts นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ Traffy Transit
Traffy
ทีม North Start นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ Traffy Transit

โดยคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาผลงาน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของนักศึกษา ได้แก่

  • ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
  • คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  • คุณณพงศ์ วาณิชยพงศ์ ผู้ช่วยวิจัยทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
  • คุณนุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ ผู้จัดการงานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Traffy
Traffy

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และ คุณนุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ มอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาทุกทีมที่ร่วมนำเสนอผลงาน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Gentleman กับผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ Traffy Waste สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายชัชรินทร์ เดชสุวรรณกมล, นายณัฐกฤษฏ์ จันทร์รุ่งเรือง, นายตะวัน ณรงค์พันธุ์, นายทศวรรษ ลักษโณสุรางค์, นายนพัตธร จันทร์ไทย, นายพิชญุตม์ คัชรินทร์, นายคุณานนต์ แซ่ลี้ และนายกิตติกานต์ พงศ์ประยูร

Traffy
ทีม Gentleman ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Traffy
ทีม North Start
Traffy
ทีม The Starts
Traffy
ทีม Whatever
Traffy
ทีม 7 wonders
tray
ทีม SOLO ได้รับรางวัล “โดนใจให้เลย” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากทีมวิจัย

ผลงานของทีม Gentleman