MENU
Banner

ประกาศผล "Maker Startup รอบชิงชนะเลิศ" มุ่งสร้างอุตสาหกรรม 4.0 อย่างครบวงจร

โค้งสุดท้ายของการแข่งขัน "Maker Startup" เมกเกอร์จับมือผู้ประกอบการนำเสนอผลงานพัฒนานวัตกรรมบนเวทีรอบตัดเชือก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

Maker Startup 2018

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการแข่งขัน Maker Startup การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักพัฒนา (Developer/Maker) กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างครบวงจร โดยเนคเทค-สวทช.ได้สนับสนุนแพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง ที่ชื่อว่า NETPIE ในการอำนวยความสะดวกให้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว เสถียร ปลอดภัย และยืดหยุ่น คาดจะช่วยให้เกิดธุรกิจการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมด้วย IoT ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เกิดนักประดิษฐ์ที่มีการใช้เทคโนโลยี IoT ในการสร้างนวัตกรรมและมีการใช้งานจริง สามารถสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักประดิษฐ์นำเทคโนโลยี IoT มาสร้างเป็นธุรกิจ Startup

Maker Startup 2018
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
Maker Startup 2018
คุณปัญญาสาร ปริศวงค์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Maker Startup 2018
ดร.ชานนท์ ตุลาบดี ประธานกรรมการ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
Maker Startup 2018
คุณจรุง เกียรติสุภาพงศ์ Managing Director- Ksoft KBTG

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในภาคการผลิต โรงงานชั้นนำในต่างประเทศล้วนปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตามแนวทางของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่สี่ หรือ Industry 4.0 โดยการใช้ IoT ลำเลียงข้อมูลจากเครื่องจักรหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆ ในการผลิตมาบูรณาการเข้ากันทั้งระบบ เพื่อควบคุม ปรับปรุง หรือวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งนี้จึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความรู้ แล้วบูรณาการความรู้ในทุกส่วน จนในที่สุดสามารถสร้างคุณค่าให้กับกระบวนการผลิตและการบริการแก่ลูกค้าได้

โครงการ Maker Startup มุ่งหวังการขับเคลื่อนให้บริษัทหรือโรงงานในประเทศไทย ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยเริ่มพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยี IoT มาบูรณาการข้อมูล ณ จุดต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการผลิต หรือลดค่าใช้จ่ายในโรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ตามแนวทางของ Industry 4.0 โดยในปีแรกของการแข่งขัน มีโรงงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 โรงงาน และมีนักพัฒนา (Developer/Maker) เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 17 ทีม และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 4 โรงงาน และ 6 ทีมนักพัฒนา

Maker Startup 2018

ผลการแข่งขัน

Maker Startup 2018
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม NU Maker Club และ บริษัท วุฒิศักดิ์ เอสเธติค แคร์ จำกัด
ทีมพัฒนา ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และ บริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) มูลค่ารวม 100,000 บาท
ตัวแทนโรงงานหรือบริษัท ได้รับเงินสนับสนุนจาก กสทช. มูลค่า 50,000 บาท
Maker Startup 2018
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม The Technology heat และ บ. ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ทีมพัฒนา ได้รับเงินสนับสนุนจาก กสทช. และ KBTG มูลค่ารวม 50,000 บาท
ตัวแทนโรงงานหรือบริษัท ได้รับเงินสนับสนุนจาก กสทช. มูลค่า 30,000 บาท
Maker Startup 2018
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม A.S. ARM และ บ. CPF (Thailand) Co., Ltd
ทีมพัฒนา ได้รับเงินสนับสนุนจาก กสทช. และ KBTG มูลค่ารวม 30,000 บาท
ตัวแทนโรงงานหรือบริษัท ได้รับเงินสนับสนุนจาก กสทช. มูลค่า 20,000 บาท

การแข่งขัน Maker Startup ครั้งที่ 1 นี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมกับ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

โดยเริ่มเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2561 จนถึงวันนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องพบโจทย์ที่ท้าทายผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น ตั้งแต่รอบ เขียน Concept ข้อเสนอโครงการ การจับคู่นักพัฒนากับโรงงานและสร้างโจทย์ร่วมกัน ผ่านการอบรมทักษะที่จำเป็น เช่นวิธีการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking (ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงาน KBTG) หลังจากพัฒนางานแล้ว ยังต้องเขียน Blog เพื่ออธิบายผลงาน จัดแสดงผลงานที่งาน Maker Fair และก่อนถึงวันนี้คณะกรรมการได้ไปเยี่ยมชมผลงานจริงที่โรงงานมาแล้ว รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน โดยมีโรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 โรงงาน และมีนักพัฒนา (Developer/Maker) สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 17 ทีม

NECTEC Maker Startup

วันที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2562 14:48