เนคเทค สวทช. x สถาบันอาหาร หารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร

Facebook
Twitter

28 มีนาคม 2565 ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) พร้อมทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. เข้าหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยคุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คุณนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ วิศวกรอาวุโส ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS), ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์ นักวิจัย ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS), ดร.กิตติพงศ์ เอกไชย หัวหน้าทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) และ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน(SMC) เช่น IDA Platform, Smart Maintenance Platform, ,แพลตฟอร์มระบบระบุตำแหน่งด้วยเทคโนโลยีบลูทูธและอัลตราไวด์แบนด์สำหรับโรงงานอัจฉริยะ, Visual Inspection Testbed, Digital Learning Factory เป็นต้น และอภิปรายแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในประเด็น

1 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

2 การส่งต่อผู้ประกอบการระหว่างกันเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการผลิต

3 การเผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมที่ SMC – NFI จัดขึ้นผ่านทางระหว่างกัน

4 แนวทางกิจกรรม และ/หรือความร่วมมือในโครงการซึ่งอาจจัดร่วมกัน อาทิสัมมนาออนไลน์ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันอาหาร นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ห้องปฏิบัติการทางอาหาร (Cooking Class) และโรงงานต้นแบบ Pilot Plant ต่อไป