MENU
Banner

เนคเทค-สวทช. มุ่งผลิตนักข่าวมืออาชีพในอนาคต ผ่านโครงการพิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17

pirab17-news-2

เนคเทค-สวทช.เปิดบ้านต้อนรับผู้ร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17” จัดโดย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ITPC) โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ เนคเทค-สวทช. จ.ปทุมธานี การอบรมฯ ในช่วงแรก น้อง ๆ ได้รู้จักกับเบื้องหลังการสร้าง Avatar นักข่าวปัญญาประดิษฐ์คนแรกของไทย “Sutthichai AI” พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “AI กับงานด้านสื่อมวลชน” โดย ดร.อัษฎางค์ แตงไทย นักวิจัยทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU) เนคเทค-สวทช. โดยน้อง ๆ จะได้นำเนื้อหาเหล่านี้ไปทดลองเขียนข่าวเพื่อชิงรางวัลในกิจกรรมของการอบรมฯ ซึ่งได้ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ผลงานรางวัล Popular Vote | นางสาวแคทรีน นิติธรรมธาดากุล (ซิตี้)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ได้รับรางวัล Popular Vote กิจกรรมการนำเสนอข่าวปัญญาประดิษฐ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17”

ผลงาน | เนคเทค-สวทช. มุ่งผลิตนักข่าวมืออาชีพในอนาคต ผ่านโครงการพิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17” ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศไทยที่สนใจจะก้าวไปเป็นนักข่าวมืออาชีพสายไอที ได้ร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้บริโภคข่าวสารของเรา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือเห็นพิษภัยของเทคโนโลยีนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการว่า “เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผลงานวิจัยของเนคเทค-สวทช.ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องอาศัยการนำเสนอเนื้อหาจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่การเป็นนักข่าวมืออาชีพในอนาคต ที่นำองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัย และนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้เกิดการใช้งานและใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง”

โดยภายในโครงการมีกิจกรรมมากมาย เช่น การฝึกเขียนข่าวการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎางค์ แตงไทย นักวิจัยกลุ่มวิจับปัญญาประดิษฐ์ ได้นำเสนอผลงานในช่วงกิจกรรมพิราบรอบรู้ “AI กับงานด้านสื่อมวลชน” โดยดร.อัษฎางค์ แตงไทย กล่าวว่า “วิจัยในส่วนนี้ประกอบด้วยการทำงาน 3 ระบบได้แก่ ระบบ text-to-speech (การป้อนข้อความ) ระบบ Virtual Human (การสร้างโมเดล) และระบบ Facial & Gesture (การขยับปาก ขยับท่าทาง)

นอกจากนี้ ระบบ AI ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานในหลายกลุ่ม เช่น วงการแพทย์ (Virtual Doctor) วงการการศึกษา (Virtual Teacher) เป็นต้น โดยการนำเสนอในครั้งนี้จะทำการแสดงตัวอย่างการนำระบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับวงการสี่อมวลชน (Virtual Anchor) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกาศข่าว AI สองคนแรกในประเทศไทย ได้แก่ คุณสุทธิชัย หยุ่น และ คุณกิตติ สิงหาปัด และยังคงดำเนินการพัฒนาระบบ AI ให้อัจฉริยะ ก้าวสู่ชีวิตของพวกเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ

pirab17-news-2
ในโอกาสนี้คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เนคเทค-สวทช.ให้เกียรติมอบของรางวัล
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว