สวทช. ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรม “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์” รุ่นที่ 6 สร้างสื่อมวลชนรุ่นเยาว์ให้มีคุณภาพก้าวสู่วงการข่าวแบบมืออาชีพ

Facebook
Twitter
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 6” ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล การนำเสนอข่าวสาร และการใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวต้อนรับและบทบาทของหน่วยงานในการสนับสนุนกิจกรรม ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
nectec-press-it-camp (13)
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ สวทช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนา โดยเป็นขุมพลังหลักของประเทศที่จะใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน โดยจำเป็นต้องอาศัยกลไกการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต สามารถเข้าถึงงานวิจัยที่ใช้ได้จริงอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่า ก่อให้เกิดอาชีพ เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โครงการนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ สวทช.ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีร่วมกับกลุ่มสื่อมวลชน และเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสาธารณชน
nectec-press-it-camp (12)
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า สื่อในโลกดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ทุกคนสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างอิสระแม้ไม่ได้เป็นนักข่าว นักข่าวดิจิทัลรุ่นใหม่จะต้องเข้าใจทุกมิติของการผลิตข่าว กิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเวทีให้น้อง ๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากนักข่าวมืออาชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเรียนรู้ ฝึกปฎิบัติในวิชาชีพสื่อ ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญ ขอขอบคุณสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันและให้การสนับสนุนเนคเทคเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ช่วยเผยแพร่ข่าวสารผลงานวิจัยเนคเทค รวมถึงได้เชิญผู้บริหาร นักวิจัย ไปร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีต่าง ๆ ที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น ทำให้ได้รับความรู้ ได้สร้างเครือข่าย และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเนคเทคเป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ และเนคเทค สวทช.จะมีความร่วมมือ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันตลอดไป
nectec-press-it-camp (11)
คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เปิดกิจกรรม กล่าวว่า สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ในฐานะองค์กรตัวแทนหลักในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สามารถเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์สู่แพลตฟอร์ม ต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมการนำเสนอข่าวถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ
ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน การนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองจากองค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์ หน่วยงานภาคเอกชน
 
  •  เนคเทค สวทช.ร่วมนำเสนอเรื่อง “การพัฒนาเอไอและทักษะชีวิตในยุคเอไอ” โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ วิศวกรอาวุโส ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)กลุ่มวิจัย ปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)

  • SPARK YOURSELF สร้างแรงบันดาลใจในการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ โดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร Workpoint Today และ คุณณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์ จากรายการจ๊ะโอ๋สรุปให้ SpringNews

  • Online News and Media Landscape โดย คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

  • จริยธรรม และ กฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์ โดย อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมฯ
.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์” เป็นกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการผลิตสื่อ โดยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการผลิตข่าวออนไลน์ การเลือกใช้เครื่องมือ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์และเทคโนโลยีรวมทั้งแพลตฟอร์มภายใต้พฤติกรรมของผู้รับสารและผู้ผลิตสารที่เปลี่ยนไป การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ