นักวิจัยเนคเทค สวทช. ผลงานวิจัย “รักษ์น้ำ” รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่การประปานครหลวง

Facebook
Twitter
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ หัวหน้าทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบคุณประโยชน์” ให้แก่การประปานครหลวง (กปน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ 55 ปี ในโอกาสนี้ นายมานิต  ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง เสนอชื่อ ดร.ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ เข้ารับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีบุคคลภายนอก หรือกลุ่มบุคคลภายนอก อีกทั้งยังนำผลการพยากรณ์ค่าความเค็มของระบบรักษ์น้ำ มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Anti Salanity Tools (ANSAT) ที่สถานีสูบน้ำดิบสำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ในการหลบเลี่ยงน้ำเค็มจนได้ผลดีตลอดช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้บริหารของการประปานครหลวง ยังใช้ข้อมูลจากระบบรักษ์น้ำ วางแผนแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงสื่อสารกับผู้ใช้น้ำให้ทราบล่วงหน้าด้วย

ทีมวิจัยฯได้พัฒนา “ระบบรักษ์น้ำ (RakNam)” ระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการลุกล้ำของน้ำเค็ม ที่มีจุดเด่น คือ การแสดงข้อมูลน้ำ ณ ปัจจุบัน และการพยากรณ์ความเค็มครอบคลุมทั้งลำน้ำล่วงหน้า 7 วัน พร้อมสามารถทดลองบริหารจัดการน้ำเพื่อวางแผนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจก่อนลงมือจริง ซึ่งการประปานครหลวงได้นำระบบดังกล่าวมาใช้งานตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ตัวแทนคณะผู้บริหารเนคเทค สวทช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

คณะผู้บริหารเนคเนค  โดยดร. ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร และ ดร. อลิสา  คงทน รองผู้อำนวยการเนคเทค ร่วมแสดงความยินดี