คณะนักวิจัย SARI และ CAS เยี่ยมชมเนคเทค พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

Facebook
Twitter

3 เมษายน 2566 คณะนักวิจัยจาก Shanghai Advanced Research Institute (SARI), Chinese Academy of Sciences (CAS) และผู้ประกอบการจาก Shanghai Heshu Information Technology Group ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ Prof. Liu Lizhuang, Laboratory Director, Shanghai Advanced Research Institute (SARI), Mr. Tang Yi, Chairman Shanghai Heshu Information Technology Group, และ Mr. Dima, Manager of International Department of Shanghai Heshu Information Technology Group ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้เข้าเยี่ยมชมหารือแนวทางความร่วมมือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท โดยมีทีมนักวิจัย NECTEC SMC และ ThaiSC ให้การต้อนรับพร้อมนำชมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน Sustainable Manufacturing Center (SMC) ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant

  • ชุดเครื่องมือสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของเครื่องจักรด้วย IIoT (Connectivity and Interoperability Testbed) และชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง (Motor and Transmission System Testbed) นำเสนอโดย ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG)
  • นำเสนอชุดอุปกรณ์ Hololens เพื่อดูสถานะของมอเตอร์ในโลกความจริงเสมือน โดย ดร.วรัญญู ฟูวัฒนะศิลป์ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG)

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ณ อาคาร INC2 ตึก A
เยี่ยมชม LANTA High Performance Computing (HPC) ณ ห้อง Data Center Visitor Area Exhibition, Thai Super Computer (ThaiSC) โดยมี ดร.ยุทธนา วงษ์หนองหว้า และทีมสนับสนุนของ ThaiSC ให้การต้อนรับ

ในช่วงบ่ายได้ร่วมหารือเพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนแนะนำผลงานวิจัยระหว่างกัน โดยเนคเทค สวทช. มีการนำเสนอภาพรวมของทีมวิจัยในกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย Communications and Network Research Group (CNWRG) โดย ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย CNWRG พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาของทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) โดย ดร.สุนทร ศิระไพศาล และผลงานวิจัยของทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) โดยมี ดร.ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข เป็นผู้นำเสนอ

ในโอกาสนี้ Mr.Tang Yi, Chairman Shanghai Heshu Information Technology Group ได้นำเสนอข้อมูลบริษัทที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง Software และ Hardware ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain Smart Meter, Environmental Sensor ที่ใช้ในไร่ชา, High Performance Bitcoin Automatic Exchange Machine (ATM), Smart Cloud Device: Storage device based on IPFS technology, Game Social Platform, 3D Game เป็นต้น ทางบริษัท Shanghai Heshu Information Technology Group แจ้งว่ามีแผนขยายสาขาในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้