MENU
Banner

เนคเทคจัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง Recent Trend of IoT Security Technology in the Future

ioT Security
IoT Security
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดการสัมมนา เพื่อให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับเทคโนโลยี IoT ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป อันจะส่งผลต่อการศักยภาพความเข้มแข็งทางการพัฒนาเทคโนโลยี IoT รวมถึงส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากลต่อไป ซึ่งเนคเทคได้จัดให้มีการสัมมนาพิเศษ "Recent Trend of IoT Security Technology in the Future" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 113 ออดิทอเรียม สวทช. อาคารส่วนงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ร่วมดำเนินรายการโดย NECTEC, STI, TRUSTED Computing Group และ INTEL

การบรรยายในหัวข้อสำคัญ

(1) "Global cybersecurity: comparison of cybersecurity strategies, approaches, regulations, and identifiable technology trends" และ "IoT: General Approaches to Security, Certification, and Standardization"
โดย Dr. Claire Vishik, Board member of TCG group and Director of Trust & Security จาก Intel Corporation, USA
Dr.Claire
(2) "Trusted Computing for IoT’ และ ‘Introduction to Trusted Platform Module"
โดย Mr.Shiva Dasari Board member of TCG group and Security CTO
จาก Data Center Infrastructure Group, Hewlett Packard Enterprise, USA
Dr.Shiva Dasari
(3) "Blockchain technology for IoT development"
โดย ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ นักวิจัย เนคเทค
ดร.เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์
(4) การเสวนาพิเศษ "Key security challenges for industry success with IoT’’
โดย
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงาน IT Security บริษัท Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เนคเทค
ดำเนินรายการเสวนา โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ นักวิจัยหัวหน้าทีมพัฒนา NETPIE เนคเทค
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
IoT Security

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านเทคโนโลยี IoT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทีมนักวิจัยเนคเทค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

สำหรับผู้ต้องการเอกสารประกอบการบรรยายดังกล่าว กรุณาติดต่อ
ผู้จัดงาน : คุณจินตนา พัฒนาธรชัย
email: jintana.pattanatornchai@nectec.or.th
IoT Security Technology

วันที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2559 13:04