[สัมมนาออนไลน์] รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา Open Hardware และ Open Guideline เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวในการใช้อุปกรณ์ IoT ด้านการเกษตรในอนาคต ให้แก่เกษตรกรไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ศูนย์ฯ ได้จัดทำร่างมาตรฐานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 3 เล่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย
เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป เล่ม 2 ข้อกำหนดเฉพาะ และ เล่ม 3 เมตาดาตา

ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00  – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Application Zoom) https://thairen.zoom.us/j/8759575273

กำหนดการ

หากท่านมีความประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอข้อคิดเห็น  โดยส่งกลับไปยังศูนย์ฯ ทาง E-mail: kanokporn.amo@ncr.nstda.or.th จะขอบคุณยิ่ง 

ดาวน์โหลดร่างมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ

ดาวน์โหลดแบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ