คณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์ SMC และสำนักงานใหญ่ EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

Facebook
Twitter

1 พฤษภาคม 66 ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) EECi จ.ระยอง : คณะที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC นำโดย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันไทย-เยอรมัน คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และผู้อำนวยการศูนย์ฯ SMC ให้การต้อนรับพร้อมทั้ง ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน (AHD) คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) และทีมวิจัยเนคเทค เอ็มเทค ร่วมต้อนรับพร้อมนำคณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ EECi และ SMC Testbed ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสนามทดสอบให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้เข้ามาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ได้เห็นตัวอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ที่เห็นผลลัพธ์สามารถใช้งานได้จริง ก่อนที่จะนำไปขยายผลต่อยอด หรือลงทุนภายในโรงงาน ได้แก่ Collaborative Robot, Embedded Mobile Robot Controller (EMR), 3D Scanner Robot, Industrial Automation Testbed, Smart Maintenance, mcTEST แท่นทดสอบวัดคุณสมบัติมอเตอร์, Smart Warehouse Solution พื้นที่ทดสอบการใช้งานโครงข่าย 5G ในคลังสินค้า และ Additive Manufacturing Automated Non-Destructive Testing

ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ (SCD) สวทช. และ คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน (AHD) ได้แนะนำภาพรวมการดำเนินงานของ EECi โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 4 เมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เมืองนวัตกรรมอาหาร และเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และผู้อำนวยการศูนย์ฯ SMC ได้นำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ SMC และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในระยะต่อไป ในช่วงท้ายของการประชุม ดร.อภิชาต ประธานที่ประชุม และคณะที่ปรึกษาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและขยายผล รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานภายนอก โดยศูนย์ฯ SMC สร้างเครือข่ายพันธมิตร/Consortium ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ EEC เพื่อกระจายความยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมกับพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น กำหนดทิศทางกิจกรรมอุตสาหกรรม สร้างบุคลากร และการบริการให้เป็น One-Stop Service สามารถตอบโจทย์ได้เร็วขึ้น