Software Expo Asia 2016 : Digital Integration

Facebook
Twitter

เนคเทคและพันธมิตรร่วมจัดงาน Software Expo Asia 2016 นำผลงาน ระบบสาธารณสุขข้อมูลส่วนบุคคลยุคใหม่ หรือ Personal Health Record: PHR และ NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) แพลตฟอร์ม IoT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย ร่วมแสดงผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว

softwareexpoasia2016

21 มกราคม 2559 ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน Software Expo Asia: Digital Integration ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

ในโอกาสดังกล่าว ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการของเนคเทคที่นำมาร่วมงาน ประกอบด้วย

softwareexpoasia2016

1. ระบบสาธารณสุขข้อมูลส่วนบุคคลยุคใหม่ หรือ Personal Health Record: PHR โดยเป็นผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ เนคเทค เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยโปรแกรมนี้จะสามารถช่วยชีวิตของประชาชนทั่วไปได้ ในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูล PHR เพื่อทราบถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการช่วยชีวิต เช่น ประวัติการรักษาที่ผ่านมา การผ่าตัดสำคัญที่ผ่านมา การแพ้ยา และเบอร์โทรติดต่อแพทย์ประจำตัว ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยยังสามารถดูแลสุขภาพตนเองระหว่างรอการพบแพทย์ครั้งหน้า เช่น ข้อมูลจากเครื่องวัดความดัน การออกกำลังกายที่เหมาะสม และสามารถนำเข้าสู่ระบบได้เพื่อเปรียบเทียบและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ได้ด้วย สามารถบริหารข้อมูลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามและบริหารนัดพบแพทย์ได้ สามารถติดตามและบริหารการรับวัคซีนได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

โครงการระบบ PHR ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาแพลตฟอร์มระบสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีการสร้างมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล สามารถส่งต่อให้บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นำไปต่อยอดและขยายผลในอนาคตต่อไป ซึ่งระบบ PHR มีฟังก์ชันได้หลากหลายตามขอบเขตการใช้งาน เช่น Software Platform, Open Technology, Database Management System, คลังข้อมูล, Big Data Analytics, Intelligent Search, Visualization, Cloud System, และ Machine Learning

softwareexpoasia2016
softwareexpoasia2016

2. NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) “NETPIE แพลตฟอร์ม IoT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย” โดยทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ เนคเทคตั้งเป้าเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกแรกของนักพัฒนาไทยที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ หรือ The Internet of Things (IoT) ระยะแรกเน้นการสนับสนุนนักพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดย่อม(SMEs) เพื่อสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ่ของไทย เนคเทคมีกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกคือนักพัฒนา เมคเกอร์ หรือผู้ประกอบการ SME ให้เข้ามาร่วมใช้ NETPIE แพลตฟอร์ม IoT ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การเกิดธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่วนเป้าหมายในระยะยาวคือนักพัฒนาและผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งนี้เนคเทคตั้งเป้าที่จะส่งเสริมให้เกิดอุปกรณ์ IoT ที่พัฒนาโดยคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านอุปกรณ์ภายใน 3 ปี เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยภายในชุดนิทรรศการ NETPIE ได้มีบริษัทเอกชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้มาร่วมแสดงผลงานการนำ NETPIE ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย

softwareexpoasia2016
Q-Wave Systems Co.,Ltd
softwareexpoasia2016
Light and Sun Concept Co. Ltd
softwareexpoasia2016
Thai Embedded System and Robotics design and solution
softwareexpoasia2016
Innovative Experiment Co. Ltd.
softwareexpoasia2016
GRAVITECH THAI (THAILAND) CO.,LTD

Software Expo Asia: Digital Integration เป็นการนำนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ในภูมิภาคเอเซีย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลมีโอกาสนำเทคโนโลยีจับมือกับผู้ใช้มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการควบคู่กันให้เห็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ กิจกรรมสัมมนาระดับนานาชาติ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่วนการแสดงนวัตกรรมจากต่างประเทศ เป็นต้น