MENU
Banner

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมราชการด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้ข้อมูล TPMAP

tpmap-driving-thailand

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม วันทื่ 11 พฤศจิกายน 2563 : คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลการขับเคลื่อน โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ดูแลพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการในวาระการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานและได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563 ด้วยผลงาน ร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค-สวทช.และนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

tpmap-driving-thailand

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ข้อมูล TPMAP และข้อมูล จปฐ.ในการชี้เป้าครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค-สวทช. ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ระบบ TPMAP ซึ่งริเริ่มโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ เนคเทค - สวทช.

tpmap-driving-thailand

ในโอกาสนี้นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายสรุปถึงการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการนำข้อมูล จาก TPMAP มาใช้ชี้เป้าครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งทำให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาสามารถนำมาวางแผนการดำเนินงาน โดยเป็นการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนและมีคณะสงฆ์เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการและร่วมแก้ไขปัญหา สมุทรสงครามมีแผนการสร้างความยังยืนโดยการสนับสนุนให้ครัวเรือนมีอาชีพรองรับ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามช่วยเหลือและได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบให้มีระบบติดตามอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นผู้แทนจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีได้นำเสนอผลการดำเนินงานของทั้ง 2 จังหวัด และได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ ในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ และอำเภอบางคนที สร้างความยินดีให้ครัวเรือนเป้าหมายเป็นอย่างมาก

tpmap-driving-thailand

จากการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ติดตาม คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชม ยกย่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ข้อมูล TPMAP ในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และได้ให้แนวทางในการดำเนินงาน พร้อมการแยะนำให้ใช้แนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดราชบุรี หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ

tpmap-driving-thailand

วันที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2563 16:05

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว