รัฐเดินหน้าแก้จนแบบพุ่งเป้า ใช้ข้อมูล TPMAP เป็นเครื่องมือ ! เผยปี 65 ยอดจนพุ่งแตะหลักล้าน

Facebook
Twitter
TPMAP
TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) ได้อัปเดตข้อมูลภาพรวมคนจนประเทศไทย ปี 2565 รวม 1,025,782 คน จากประชากรสำรวจ 36,103,806 คน เพิ่มขึ้น 42,466 คน จากปี 2562
 
ข้อมูลจาก TPMAP เกิดขึ้นจากการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยตั้งต้นจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชนและข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง มายืนยันซึ่งกันและกัน เพื่อตามหา “คนจนเป้าหมาย”
 
โดย TPMAP สามารถระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ โดย TPMAP เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ เนคเทค สวทช.
 
✨ดูข้อมูลจังหวัดของคุณได้ที่ > https://www.tpmap.in.th/
 
ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการรองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัย และ ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565