Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis

Facebook
Twitter

Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis รางวัลประเภทองค์กรที่ส่งเสริมประเด็นด้านการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Risk Management)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสุเมธ ปานกวีรัตน์ ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ตัวแทนทีมวิจัยฯ เข้ารับมอบรางวัลฯ จากรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 และรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis

รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน เร่งสร้าง และพัฒนาสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา และอีกรางวัลคือ รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ที่มอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัส สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สามารถส่งต่อคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชากรโลก ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ผ่านมา คือทำให้ผลงานของสตาร์ทอัพและการนำนวัตกรรมมาใช้แก้วิกฤตเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง สามารถขยายผลได้กว้างขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศมากขึ้น ซึ่ง อว.พร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการนวัตกรรมให้เติบโตและสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนนำประเทศไปสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม”