MENU
Banner

รู้ผลแล้ว! การแข่งขัน U-YETI 2020 เฟ้นหานักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านอิเล็กทรอนิกส์

u-yeti-2020

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งโครงการกับการประกวดนักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Young Electronics Technologists and Innovators) หรือ YETI ซึ่งได้มีการแข่งขันประเภทนักศึกษา หรือ U-YETI : University Young Electronics Technologists and Innovators รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายได้นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการผ่านระบบ Webex และมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กกรุ๊ป eCamp : Next Gen - YETI

u-yeti-2020
ผลการแข่งขันถูกประกาศผ่านเฟสบุ๊กดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

โครงการมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้ NB-IoT | มหาวิทยาลัยบูรพา
พัฒนาโดย นายณัชพล เพิ่มญาณวรรธนะ นางสาวกชกร สุขศรี และ นางสาวธนาภรณ์ มูลผล
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นายสัญชัย เอียดปราบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

โครงการสายรัดปรับสรีระอัจฉริยะ | มหาวิทยาลัยบูรพา
พัฒนาโดย นางสาวทักษอร อักษรศิลป์ นางสาวมัทวัน สุนทรสถิตวงศ์ และนายภูเบศวร์ พอดี
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สัญชัย เอียดปราบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

โครงการหุ่นยนต์หยอดเมล็ดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาโดย นายธัชนนท์ ภูผิวเดือน นายเจตณัฐ ปัญญาหอม และนายธีรภัทร ศรีสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.เดชา วิไลรัตน์

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

โครงการระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
พัฒนาโดย นายณรงค์ศักดิ์ สพานหล้า นายธนวัฒน์ บุญกระโทก และนายชัชวาล สงค์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม
โครงการกล่องห่วงใย | มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาโดย นายจักรกฤษณ์ บุญกลม นายบริรักษ์ อภัยภักดี และนายสิรวิชญ์ บูรณะพล
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุวิทย์ กิระวิทยา

รางวัล Popular Vote

โครงการหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยบูรพา
พัฒนาโดย นายณัฐนนท์ ถนอมจิตต์ นายณัฐคมน์ จันทราสินธุ์ และนางสาวพิมลรักษ์ แสวงสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สัญชัย เอียดปราบ

U-YETI : University Young Electronics Technologists and Innovators เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ หรือ eCamp : Next Gen ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 12 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักโดยแต่ละค่ายจะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไปเข้าร่วมการประกวด นักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งประเภทนักศึกษาและประเภทนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้จากการเรียนในค่ายไปคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้ประสบการณ์ที่เยาวชนจะได้รับหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง สู่การเป็นนักคิดค้นหรือนักประดิษฐ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาชีพต่อไปในอนาคต
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว