MENU
Banner

คณะผู้บริหารสวทช. เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

visit-simtec

คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform) หรือ IDA Platform ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือ กับ นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การเป็นนวัตกรรมที่พร้อมสำหรับการขยายผลไปสู่การใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพัฒนาคน ชุมชน และการวิจัย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) - นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

visit-simtec
visit-simtec

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร SIMTec ได้นำชมอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการจัดหลักสูตรการอบรม ให้แก่โรงงานและนักพัฒนา เพื่อเรียนรู้การนำ Digital IoT ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงงานสู่ Industry 4.0 ใน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. Smart Monozukuri หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
  2. Lean IT System หลักสูตรการวางระบบ IoT ตามแนวทางของลีน
  3. Data Management หลักสูตรการจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT จะสามารถนำไปสู่การสร้าง Data Visualization

และได้นำชมเครื่องมือและอุปกรณ์ Automation ต่าง ๆ ในด้านการควบคุม การวางแผน การใช้งาน และการจัดการข้อมูลสำหรับโรงงาน

visit-simtec

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) แหล่งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการผลิตขั้นสูงสู่การนำไปใช้งานจริง โดยเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สําคัญ 14 หน่วยงานและได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนําระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการผลิตสาขาต่างๆ ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 สามารถใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกอบรมให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ตั้งอยู่ ณ ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ศูนย์กลางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2563 21:21

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว