MENU
Banner

Your Digital Life Podcast EP.5 | Data Privacy กับชีวิตยุคดิจิทัล

ydl-podcast05
มาแล้ว ! Your Digital Life Podcast EP.5 | Data Privacy กับชีวิตยุคดิจิทัล

ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลบนโลกดิจิทัลอาจทำให้เกิดความเสี่ยงมากมายโดยไม่คาคคิด ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคอาจไม่มีทางเลือกมากนักระหว่าง "ความปลอดภัยของข้อมูล" กับ "บริการหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ" บนโลกออนไลน์และออฟไลน์

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้จัดให้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นผ่าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งล่าสุดได้เลื่อนการบังคับใช้บางหมวดออกไป 1 ปี

PDPA จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร ? ประชาชน / ภาคส่วนต่าง ๆ จะได้ประโยชน์อะไรจากพ.ร.บ.นี้ ?

EP นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวเน็ตหรือไม่...ก็ควรรู้ไว้ ! สิทธิ์การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง พร้อมข้อปฏิบัติสำหรับหน่วยงาน / บริษัทต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เนคเทคชวน ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไปของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจาะลึกถึงรายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคและหน่วยงาน ทาง Your Digital Life! ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ Podcast ที่จะนำทุกท่านท่องโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน . . .

ติดตาม Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ

Cinque Terre
Spotify
Cinque Terre
Soundcloud
Cinque Terre
Apple Podcasts
Cinque Terre
Google Podcast
Cinque Terre
Podbean
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว