MENU
Banner

ตอนใหม่ ! Your Digital Life Podcast EP10 | นวนุรักษ์ เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์

ydl-podcast10
ภาพปก | ตุลลาวัฒน์ หอมสินธ์
ตอนใหม่ ! Your Digital Life Podcast EP10 | นวนุรักษ์ เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์

“ศิลปวัฒนธรรม” กระจกสะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชาติ ผู้คนในอดีตบรรจงเลือกสรรวิธีการในการเก็บรักษาเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสาร ตำรา ศิลาจารึก ใบลานรวมถึงจิตรกรรมในแขนงต่าง ๆ แต่ด้วยเงื่อนไขของเวลา สภาพแวดล้อม วิธีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทำให้ศิลปวัฒนธรรมในบางห้วงเวลาสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของวันและเวลาก็ได้เกิดเทคโนโลยีเชิงอนุรักษ์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล เพื่ออนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

Your Digital life Podcast EP10 เนคเทคชวน คุณวัชชิรา บูรณสิงห์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) เนคเทค-สวทช.พูดคุยถึง “นวนุรักษ์” (NAVANURAK) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเชิงอนุรักษ์ เพื่อตามหาคำตอบไปพร้อมกันว่า เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างไร ? ติดตามพร้อมกันทาง Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ Podcast ที่จะนำทุกท่านท่องโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน . . .

ติดตาม Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ

Cinque Terre
Spotify
Cinque Terre
Soundcloud
Cinque Terre
Apple Podcasts
Cinque Terre
Google Podcast
Cinque Terre
Podbean
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว