[Hall of Fame] TPMAP คว้า 2 รางวัล ในเวที TICTA Awards 2020

Facebook
Twitter

TPMAP-TICTA-2020

เรื่อง | ศิริพร ปานสวัสดิ์
ภาพ | กรรวี แก้วมูล
งานพัฒนาองค์กรและสื่อสารภายใน (ODIC) เนคเทค-สวทช.

กรุงเทพฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดพิธีประกาศผลการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2020 (TICTA 2020) ภายใต้แนวคิด “Digitalization for New Normal” โดยมี คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ในโอกาสนี้ ผลงาน “ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า: Thai People Map and Analytics Platform” หรือ TPMAP สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ (Winner Award) สาขา Public Sector and Government และรางวัลรองชนะเลิศ (Merit Award) สาขา Big Data Analytics
 

โดยมี ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการรองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ในนามผู้แทนผู้บริหาร และทีมวิจัย เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล

TPMAP-TICTA-2020

 

TPMAP-TICTA-2020

 

TPMAP-TICTA-2020

 

TPMAP เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดย สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด

TPMAP-TICTA-2020

 

ปัจจุบัน TPMAP ใช้งานจริงใน 71 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อให้เกิดหลากหลายโครงการที่แต่ละจังหวัดนำ TPMAP ไปใช้งาน ขยายผลให้เกิดการพัฒนา TPMAP Logbook แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย เพื่อติดตามปัญหาความยากจนได้อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการข้อมูลเพิ่มขึ้นลงลึกถึงครัวเรือนรายบุคคล สามารถบันทึกข้อมูลปัญหาได้อย่างละเอียด พร้อมบันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ และออกรายงานการติดตามผลได้ และได้ขยายผลใช้จริงพร้อมอบรมการใช้งานระบบ TPMAP ทั่วประเทศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลในมิติต่างๆ ซึ่งแสดงผลแบบ Data Storytelling และดาวน์โหลดข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จาก TPMAP เพื่อร่วมกันใช้งานและพัฒนาให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สามารถใช้งานได้ที่ https://www.tpmap.in.th