Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Software Review : ซอฟต์แวร์แนะนำ : หมวด Analysis Toolsicon หน้าแรก
icon Freemind
icon in-Step Personal Edition

Open Source Software & Freeware

FreeMind

การเรียบเรียงความคิด เป็นปัญหาใหญ่ของคนหลายคน รวมถึงกลุ่มคนที่ร่วมประชุม สัมมนา ดังนั้นการเรียบเรียงความคิดในลักษณะการแตกแขนงด้วยผังภาพ จึงถูกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเรียบเรียงความคิดในปัจจุบัน ได้แก่ Mind Map (แผนภูมิความคิด)

ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ ในการเขียนแผนภูมิความคิดหลายตัว FreeMind เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ พัฒนาด้วยภาษา Java มีเครื่องมือต่างๆ ช่วยนำเสนอความคิดจากจุดศูนย์กลาง ใช้เส้นโยง มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ และรูปภาพที่ผสมผสานร่วมกันอย่างเรียบง่าย ให้ดูมีสีสันสดใส น่าจดจำและมีโครงสร้างการจัดเรียงข้อมูลที่ดี

FreeMind

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology