Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Software Review : ซอฟต์แวร์แนะนำ icon หน้าแรก
icon OpenOffice.org
icon Linux SIS
icon ImpressTemplate
icon ปลากัด e-Book
icon AnalysisTools
icon Development
icon Education
icon Entertainment
icon Font
icon Genaral
icon Goodies
icon Edutrainment
icon Server
icon Secutity
icon Utilities

Open Source Software & Freeware

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มีนโยบายในการพัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส หรือซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด (Open Source Software Project) อย่างแพร่หลายในประเทศไทย เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ Linux และ OpenOffice.org ให้มีการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง อีกทั้งมีบริการให้ความรู้ และสนับสนุนผู้สนใจ ในการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์ในระดับประเทศ

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ใช้งานคุณภาพสูง ที่ผู้เขียนหรือผู้พัฒนาได้เปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Source code) แสดงการทำงานของโปรแกรมทุกขั้นตอน ผู้ใช้งานทั่วไป (User) ก็สามารถใช้งานส่วนที่เป็นโปรแกรมใช้งานได้โดยสะดวก

Open Source Software - Freeware

แนวคิดการใช้งานซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) ปรากฏเป็นรูปเป็นร่าง ที่แท้จริงแล้วในภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีผู้สนใจด้านนี้รวมกลุ่มกัน พัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้แนวคิดนี้ ซึ่งเป็นการรวมพลังความคิด ความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านซอฟต์แวร์ จนกระทั่งวันนี้ผลผลิตแห่งภูมิปัญญา ได้ก่อให้เกิดซอฟต์แวร์ขึ้นจำนวนมากมาย ให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์กัน และยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์รหัสเปิด มีการพัฒนาตั้งแต่โปรแกรมอำนวยความสะดวกขนาดเล็กๆ ไปจนถึงระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง หลายต่อหลายโปรแกรมได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านของประสิทธิภาพ และความเชื่อถือได้ จนได้รับความนิยมอย่างสูง และมีการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง

สำหรับประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เนคเทคจึงได้รวบรวมโปรแกรมโอเพนซอร์ส ตลอดจนฟรีแวร์ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) เผยแพร่และแจกจ่ายฟรีให้แก่ผู้สนใจ โดยเริ่มออกแผ่นซีดี "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ รุ่น 1.0" เมื่อเดือนธันวาคม 2547 พร้อมทั้งได้มีการทดลองใช้งานกับบุคลากรของเนคเทคทั้งหมด ตลอดจนบางกลุ่มของ สวทช.

เนคเทคหวังว่าซอฟต์แวร์ชุดนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้รู้จักซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึ้น และเกิดความสะดวกในการนำไปใช้งาน อันจะช่วยลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ราคาแพงลงได้ และลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้อีกทางด้วย

ปัจจุบันเนคเทคได้รวบรวมโปรแกรมโดยทบทวนรุ่นของโปรแกรมเดิม รวมทั้งได้นำโปรแกรมใหม่ที่น่าสนใจมาเพิ่มเติม ในรูปของแผ่นซีดีที่สามารถนำไปทำสำเนาให้ผู้อื่นได้ ตราบใดที่ท่านไม่ไปละเมิดข้อตกลงในการใช้โปรแกรม ตามเงื่อนไขของกาารอนุญาตใช้โปรแกรมที่มากับโปรแกรมแต่ละโปรแกรม

 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology