Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Research & Developmenticon หน้าหลัก
icon สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
icon OMOP
icon เทคโนโลยี ECTI
icon สรุปผลงานวิจัยและพัฒนา ECTI-A
icon สาขาอิเล็กทรอนิกส์
icon สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ
icon สาขาโทรคมนาคม
icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon โครงการพิเศษ
icon ทุนวิจัย
icon ถ่ายทอดเทคโนโลยี
icon พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
icon นโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ASSISTIVE TECHNOLOGY CENTER: ASTEC) หน่วยงานในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้ดำเนินงานในเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคนพิการ โดยเริ่มจัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2539 เพื่อช่วยสร้างเสริม ศักยภาพคนพิการ ในการดำเนินชีวิตร่วมกับคนปกติ ในสังคมตามหลักการของความเสมอภาคในเรื่องของโอกาส (Equalization of opportunities) และการพึ่งพิง ตัวเอง (independent living) ซึ่งเป็นนโยบาย ที่รัฐบาลหลายประเทศ รวมทั้งหน่วยงานเพื่อคนพิการนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2468 - 2470
Website: http://astec.nectec.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เล็ก ๆ ที่เรียกว่า วงจรรวม (Integrated Circuit) เป็นหัวใจในการกำหนดขีดความสามารถของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนา ทำให้ชิ้นส่วนนี้มีขนาดเล็กลง แต่เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ มีขนาดเล็กลง และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีขึ้น ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี จนกระทั่งปัจจุบัน ศาสตร์ทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics) ได้เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายทั้งในวงการศึกษา และวงการอุตสาหกรรม

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างเห็นความสำคัญของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะประเทศผู้นำด้าน เทคโนโลยี เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน ต่างมุ่งพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิต ทั้งนี้จะต้องมีความพร้อมและพัฒนาความสามารถในหลายด้าน เช่น เงินลงทุน การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ และที่สำคัญคือนโยบายการส่งเสริมอย่างจริงจังจากรัฐบาล

สำหรับประเทศไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก ที่จะต้องได้รับการพัฒนาตาม แผนพัฒนา - เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) โดยนำมาตราการต่างๆ มาใช้ เช่น ด้านการเงิน และ การคลัง ด้านการเสริมสร้าง ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม และการนำระบบมาตราฐานอุตสาหกรรมมาใช้

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของงานวิจัย และพัฒนาทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเป็น โรงงานผลิตวงจรรวมแห่งแรกของประเทศไทย โดยกำลังการผลิตไม่สูงนัก แต่เน้นที่จะสนองความต้องการในการผลิตวงจรรวมต้นแบบ และฝึกอบรมสำหรับมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึง ภาคอุตสาหกรรมด้วย

จุดประสงค์หลักของโครงการ คือพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านนี้ เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์นี้ ให้เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3885 7100 ถึง 9 โทรสาร 0 3885 7175
Mail to TMEC
URL : http://tmec.nectec.or.th

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 11120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology