Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Research & Developmenticon หน้าหลัก
icon สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
icon OMOP
icon เทคโนโลยี ECTI
icon สรุปผลงานวิจัยและพัฒนา ECTI-A
icon สาขาอิเล็กทรอนิกส์
icon สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ
icon สาขาโทรคมนาคม
icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon โครงการพิเศษ
icon ทุนวิจัย
icon ถ่ายทอดเทคโนโลยี
icon พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
icon นโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Technology Infrastructure: GITI) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย แนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการยริหารจัดการในภาครัฐ พัฒนาเครื่องมือ และระบบสันบสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งศึกษาและส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีและกิจกรรมพิเศษที่ได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 0-2644-8150 ต่อ 657
Website: http://giti.nectec.or.th

ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย

ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 0-2644-8150
Website: http://www.nectec.or.th/pld/
eMailPLD Contact

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคง

ปัจจุบันมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบมีสายและ ไร้สายอย่างแพร่หลาย องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร จากการที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกมีจำนวนมากและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อมูลที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือ ความมั่นคงต่อบุคคล/องค์กร/ประเทศ ซึ่งเป็นแรงจูงใจก่อให้เกิดอาชญากรรมชนิดใหม่ขึ้นบนอินเตอร์เน็ต นั่นคืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบของอาชญากรรมมีได้หลากหลาย อาทิเช่น การโจรกรรมข้อมูล การลักลอบเปลี่ยนแปลง การรบกวนหรือขัดขวางการให้บริการ การทำลายระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่ามหาศาล และยากต่อการจับกุม ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ จึงเกิดขึ้นเพื่อมีหน้าที่หลักๆ ในการตอบโต้และจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และลดความเสี่ยงต่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ให้กับสมาชิกหรือผู้ขอรับบริการ ปัจจุบันโครงการมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ในการเพิ่มความปลอดภัยแก่ระบบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะก่อให้ เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรธุรกิจไทยในตลาดการค้าโลก นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังเพิ่มความมั่นคงให้แก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเป็นการเพิ่มความเชื่อถือได้ของข้อมูล ข่าวสาร ทำให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งผลให้การบุกรุกหรือสร้าง ความเสียหายกับเครือข่ายของภาคเอกชนและภาครัฐลดน้อยลง เนื่องจากมีหน่วยงานขึ้นมาดูแล และในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายนั้น ในปัจจุบันเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร ได้รับความนิยมในการติดตั้งและใช้งานกันอย่างแพร่หลายตามสถานที่ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์ประชุม ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า ห้างร้านและบริษัทต่างๆ แต่การติดตั้งและใช้งานที่เป็นอยู่โดยทั่วไปมีความไม่ปลอดภัย ซึ่งข้อมูลที่สื่อสารในระบบเหล่านี้สามารถถูกโจรกรรมได้ง่าย อีกทั้งเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ เป็นช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถลักลอบใช้เป็นฐานในการโจมตีระบบอื่น หรือ ก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางความมั่นคงของประเทศชาติได้ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงบนเครือข่ายไร้สาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงวางเป้าหมายหนึ่งที่จะวิจัยพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงและมีราคาต่ำ เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้งาน ซึ่งจะเกิดความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายของหน่วยงาน และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ กลยุทธ์ที่วางไว้สำหรับปี 2549 มีดังนี้

โครงการอินเทอร์เน็ตยุคหน้า

โครงการอินเทอร์เน็ตยุคหน้าหรือ Next Generation Internet (NGI) ตั้งขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2547 เนื่องจากเนคเทคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการเตรียมพร้อมในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคหน้าหรือ IPv6 และความสำคัญของการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และในอนาคตอันใกล้ โดยหน่วยงานภายใต้ NGI ประกอบไปด้วยสามงานหลักได้แก่

โครงการ NGI เป็นโครงการที่ครอบคลุมงานในสองพันธกิจหลัก ได้แก่พันธกิจวิจัยพัฒนา และพันธกิจนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีพนักงานที่เป็นนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย วิศวกร รวมทั้งสิ้น 21 คนในปีงบประมาณ 2548 และมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้แก่

ข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2564 - 2569
Website: http://ngi.nectec.or.th

 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology